Hadislerle aile eğitimi -I-

11 Mart 2018 Pazar, 11:01

Tartışma, didişme, laf yarıştırma: “Kim haklı olduğu halde münakaşayı ve tartışmayı terk ederse ona cennetin ortasında bir köşk vardır.” (İbn Mace)

Öfkelenme: “İnsanlar çeşitli mizaçtadır. Kimi geç kızar, öfkesi tez geçer. Kimi çabuk kızar, çabuk yatışır, bu ise kendisini telafi eder. Kimi de tez kızar geç yatışır. En iyisi, geç kızıp öfkesi çabuk geçendir. En kötüsü de, çabuk kızıp geç yatışandır.” (Tirmizi)

Küs Durma: “Bir mü’minin üç günden fazla küs durması helâl değildir. Kim bir yıl küs kalırsa küstüğünün kanını dökmüş gibidir.” (Ebu Davud)

Kin Besleme: “Bir kimse eşine kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, başka bir huyunu beğenir.” (Müslim)

Sorunu çözmeden bırakma: “Kıyamet gününde ilk olarak erkekle karısı davalaşacaktır. Vallahi kadının dili konuşmayacak ama el ve ayakları kocasına karşı yaptığı fesat ve bozgunculuk hususunda aleyhinde şahitlik yapacaklardır. Kocanın da elleri ve ayakları, karısına yaptıkları hususunda onun aleyhinde şahitlik yapacaklardır.” (Heysemi)

Özür Dile: “(Cennetlik eş) Eşiyle tartıştığında, öfkelendiğinde veya kendisine kötü davranıldığında; işte elim senin elinin üzerindedir, sen razı oluncaya (barışıncaya) kadar uyku uyumayacağım diyendir.” (Taberani)

Helalleş: “Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, nâmusu veya malıyla ilgili bir zulüm (bir kul hakkı) varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı (paranın geçmeyeceği) kıyâmet günü gelmeden evvel o kimseyle helâlleşsin. Yoksa kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm (kul hakkı) miktârınca sevaplarından alınır, (hak sâhibine verilir.) Şayet iyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.” (Buhâri)

Sabırlı ol: “Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Eyyüb (A.S.) gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da, Hz. Asiye gibi sevaplara kavuşur”. (Gazali)

Asla zulmetme: “Kul ile cennet arasında yedi sarp yokuş vardır. Bunların en kolay geçileni ölümdür. En zor olanı ise, zulme uğrayan kişinin zâlimin yakasına yapıştığı günde, (kul haklarından dolayı) hesap vermek için Allah’ın huzurunda dikilmektir.” (Camiussağir)

Kınama, arşivleme, biriktirme: “Müslümanlara eza vermeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Zîra kim bir Müslüman’ın kusurlarını, ayıplarını araştırırsa, Allah da kendisinin kusurlarını araştırır, Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu, evinin içinde de olsa rezil eder.” (Tirmizi)

İhmal etme: “Kişinin, geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri ihmâl etmesi, ona günah olarak yeter.” (Müslim)

Yaşananları dışarıda anlatma: “Kıyâmet günü insanların Allah katında derecesi en aşağı olanı, eşinin sırrını yayandır.” (Müslim)

İyiliklerini başa kakma: “Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riâyet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse.” (Nesâî)

Hakaret etme, ezme, rezil etme : “Mü’min, başa kakan, lanet eden, çirkin davranışlarda bulunan, edebe aykırı konuşan değildir.” (Tirmizi)

Tartışmaya aile ve akrabaları karıştırma: “İçlerinde akrabalık bağını koparan birinin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez.” (Buhari)

Öfkeliyken, üzüntülüyken karar verme: “Öfke, şeytandandır. Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürülür. Sinirlenince, abdest alın. Ayakta iseniz oturun. Öfkeniz geçmezse yan yatın.” (Ebu Davud)

Her durumda itidali ve yumuşaklığı seç: “Allah rıfkı sever (kullarına karşı lütufkardır ve yumuşaklıkla muamele eder). Sert ve kaba davranışlar karşılığında vermediği lütuf ve iyiliği, yumuşak söz ve davranış için verir.” (Buhari) (Milligazete)