'Hizbullah'ın Eğitimde Boşluğu Doldurma Planı'

'Hizbullah'ın Eğitimde Boşluğu Doldurma Planı'

Müslümanlar arasında fitne tohumlarını ekme gayretlerinden ötürü, "Fesad Medya" olarak tabir edilen kuruluşlar arasında yer alan Bugün Gazetesi, Devletin derinlerinde görev yapan ağabeylerinden aldıkları istihbaratla Hizbullah Cemaati'nin dershanelerin kapatılmasıyla eğitimde oluşacak boşluğu doldurma planı yaptığını öne sürdü.

Gülen Hareketi'ne bağlı Bugün Gazetesi, Dershane ve etüt merkezlerinin kapatılması halinde Hizbullah Cemaati'nin oluşacak boşluğu doldurmak ve gençlere eğitim konusunda yardımcı olmak için plan yaptığını öne sürdü.

Haberini İstihbarat birimlerine dayandıran Gazete, Hiz­bul­la­h Cemaati'nin yurt­dı­şın­da­ki yö­ne­ti­ci­le­ri ile İs­tan­bu­l’­da­ki yö­ne­ti­ci­le­ri­nin, dershaneleri dönüştürme tas­lağının da­ha ka­mu­oyu­na yan­sı­ma­dan, hü­kü­me­tin ders­ha­ne­ ve etüt mer­kez­le­ri­ni ka­pa­ta­ca­ğı ve üc­ret­siz oku­ma sa­lon­la­rı­na izin vereceğini bil­dik­le­rini aktardı.

İstihbarat bi­rim­le­ri­nin Ka­sım ayı içe­ri­sin­de söz konusu bilgiyi el­de et­ti­ğini iddia eden Gazete haberinde, bir taraftan sık sık 'İlim Grubu' vurgusu yapılırken, diğer taraftan birden fazla  Hiz­bul­lah ismini taşıyan hareketin varmış olduğunu imajı verilmeye çalışılması dikkatlerden çakmadı. Gazete haberinde, Hizbullah Cemaati yöneticilerinden Edip Gü­müş ile İs­tan­bu­l’da­ki yö­ne­ti­ci­le­r ara­sın­da­ki in­ter­net gö­rüş­me­si­ne dair ellerinde istihbarat bilgisi olduğunu öne sürerken, bu görüşmedeki bilgilerin kendilerini şok ettiğinin altını çizildi.

Hiz­bul­lah yö­ne­ti­ci­le­rinin, ta­ban­la­rı­na ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı ha­lin­de böl­ge­de genç­le­rin ‘or­ta­da ka­la­cak­la­rı­’nı ifa­de etmesini ve “boş­ta ka­lan genç­ler­le ev­le­ri­ne/okul­la­rı­na gi­di­le­rek bi­rebir il­gi­le­nil­me­si ge­rek­ti­ği­” ta­li­ma­tı ve­rmesini tuhaf karşılayan Bugün Gazetesinin haberinde, şu iddialara yer verildi:


"İSTİHBARATI ŞOKE ETTİ

Hiz­bul­la­h’­ın hü­kü­me­tin 3 ay ka­dar ön­ce baş­lat­tı­ğı ve giz­li yü­rü­tü­len tas­lak ça­lış­ma­sın­dan, ka­mu­oyu­na sız­ma­dan na­sıl ha­ber­dar ol­du­ğu me­rak uyan­dı­rır­ken, “Hü­kü­met ta­ra­fın­dan ka­pa­tı­lan ders­ha­ne­le­rin ye­ri­ne üc­ret­siz oku­ma/etüt sa­lon­la­rı­nın fa­ali­ye­te ge­çi­ril­me­si­nin plan­lan­dı­ğı­nı­n” bi­lin­me­si ve bu du­ru­mun ken­di­le­ri­ne ya­ra­ya­ca­ğı­nın he­sap­lan­ma­sı is­tih­ba­rat yet­ki­li­le­ri­ni de şo­ke et­ti. İş­te Hiz­bul­lah/İlim Gru­bu­’nun yurtdı­şın­da­ki ve İs­tan­bu­l’­da­ki yö­ne­ti­ci­le­ri ara­sın­da­ki ya­zış­ma­la­rı, gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ne ula­şan is­tih­ba­rat ra­por­la­rı­na ay­nen şu sa­tır­lar­la yan­sı­dı:

"KAPATMA BİZİM İÇİN FIRSAT"

“Hü­kü­me­t­in ders­ha­ne­le­ri ka­pat­mak is­te­me­si­nin ken­di­le­ri (Hiz­bul­lah/İlim Gru­bu) için fır­sat ol­du­ğu­nu, ders­ha­ne­le­rin ka­pan­ma­sı so­nu­cu or­ta­da ka­la­cak genç­ler­le ev­le­ri­ne/okul­la­rı­na gi­di­le­rek bi­rebir il­gi­le­nil­me­si ge­rek­ti­ği­ni, hü­kü­met ta­ra­fın­dan ka­pa­tı­lan ders­ha­ne­le­rin ye­ri­ne üc­ret­siz oku­ma/etüt sa­lon­la­rı­nın fa­ali­ye­te ge­çi­ril­me­si­nin plan­lan­dı­ğı­nı, bu işi Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si­’n­de ken­di­le­rin­den (Hiz­bul­lah/İlim Gru­bu -HÜ­DA-PAR) da­ha iyi kim­se­nin ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı, boş­ta ka­la­cak genç­le­re ken­di­le­rin­ce sa­hip çı­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni.”

"DEVLETLE İŞBİRLİĞİNE GİDİLECEK"

Gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin el­de et­ti­ği bir ay ka­dar ön­ce­ki gö­rüş­me­ler­de, Hiz­bul­lah/İlim Gru­bu­’nun da çö­züm sü­re­cin­de yer edin­me­si ve PKK/KCK ile hü­kü­met ara­sın­da ye­ni­den bir ça­tış­ma çık­ma­sı ha­lin­de, dev­le­tin ken­di­le­ri ile tek­rar­dan iş­bir­li­ği­ne gi­de­bi­le­ce­ği ile­ri sü­rü­lü­yor.

Çö­züm sü­re­ci­nin önün­de­ki en bü­yük en­ge­lin Ese­d’­e ya­kın olan Ba­hoz Er­dal kod ad­lı Feh­man Hü­se­yi­n’­in teh­dit­le­ri ol­du­ğu ile­ri sü­rü­lür­ken, sü­re­cin so­nun­da bir ge­nel af çık­ma­sı du­ru­mun­da yurtdı­şın­da­ki tüm fi­ra­ri Hiz­bul­lah/İlim Gru­bu men­sup­la­rı­nın tes­lim ola­rak bun­dan is­ti­fa­de et­me­le­ri plan­la­nı­yor. Şok ra­por­da, Hiz­bul­lah/İlim Gru­bu­’nun, BDP’­nin Gül­tan Kı­şa­nak ya da bir baş­ka ka­dı­nı Di­yar­ba­kı­r’­da aday gös­ter­me­si ha­lin­de, ta­ba­nın bu­na sı­cak bak­ma­ya­ca­ğı, ken­di aday­la­rı­nın da bu du­rum­da ka­zan­ma ih­ti­ma­li­nin be­li­re­ce­ği ile­ri sü­rü­lü­yor.

KİM BU HİZBULLAH?

Hiz­bul­lah, Tür­ki­ye­’de ilk ola­rak 1979’da or­ta­ya çık­tı. İran İs­lam Dev­ri­mi­’n­den et­ki­le­nen Ab­dul­va­hap Ekin­ci ta­ra­fın­dan Di­yar­ba­kı­r’­da ku­ru­lan Hiz­bul­lah, da­ha so­nra ken­di için­de bö­lün­dü. Hü­se­yin Ve­li­oğ­lu, İlim Gru­bu­’nu kur­du ve ba­şı­na geç­ti. 1990 yıl­la­rı­nın so­nun­da sa­de­ce İs­tan­bu­l’­da bin ki­şi­ye ya­kın mi­li­tan top­la­dı. Za­man­la İlim Gru­bu güç­len­di, son­ra da hem Vah­det, hem Men­zil Gru­bu­’nu tas­fi­ye et­ti.

17 Ocak 2000’de İs­tan­bul Bey­ko­z’­da ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­da, Hü­se­yin Ve­li­oğ­lu ölü, üst dü­zey so­rum­lu­lar­dan Edip Gü­müş ve Ce­mal Tu­tar sağ ola­rak ya­ka­lan­dı. Ope­ras­yon­da ev­le­rin giz­li böl­me­le­ri­ne do­muz ba­ğıy­la öl­dü­rü­le­rek gö­mül­müş 70 ce­set bu­lun­du. Dev­le­tin gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin ha­zır­la­dık­la­rı ra­por­lar­da is­mi ge­çen ör­gü­te ba­zı dev­let adam­la­rı­nın da des­tek ver­di­ği ve ey­lem­le­ri­ni yön­len­dir­di­ği id­di­a edil­di. Özel­lik­le Tür­ki­ye­’nin do­ğu böl­ge­sin­de güç­le­nen ör­gü­tün is­mi 24 Ocak 2001’de Di­yar­ba­kır Em­ni­yet Mü­dü­rü Gaf­far Ok­kan ve 5 po­lis me­mu­runun öl­dü­rül­me­si ola­yın­da da geç­ti.

SİYASİ PARTİ KURDU

Ör­güt li­der­le­rin­den İsa Alt­soy ope­ras­yon­lar ne­de­niy­le Al­man­ya­’ya kaç­tı. Alt­so­y’­un kul­lan­dı­ğı pa­sa­por­tun İran ma­kam­la­rın­ca ve­ril­di­ği or­ta­ya çık­tı. Ope­ras­yon­la­rın ar­dın­dan Hiz­bul­lah İlim G­ru­bu’nun stra­te­ji de­ğiş­ti­re­rek ken­di­le­ri­ni Nur­cu ve Sü­ley­man­cı ola­rak ta­nı­tıp giz­le­me­ye ça­lış­tı­ğı yö­nün­de­ki bil­gi­ler dev­le­tin is­tih­ba­rat ra­por­la­rın­da yer al­dı. Do­ğu­’da PKK ile gi­ri­len güç mü­ca­de­le­sin­de da­ha çok ken­di­ni his­set­tir­me­ye baş­la­yan Hiz­bul­lah, bu­gü­ne ka­dar çok sa­yı­da ci­na­ye­tin per­de ar­ka­sın­da­ki isim ola­rak ha­fı­za­lar­da kal­dı. Hiz­bul­lah ör­gü­tü, si­ya­sal­la­şa­rak Ara­lık 2012’de Hür Da­va Par­ti­si­’ni (HÜ­DA-PAR) kur­du. Par­ti­nin baş­kan­lı­ğı­nı ha­len avu­kat olan Ze­ke­ri­ya Ya­pı­cı­oğ­lu yü­rü­tü­yor."


Bizler, bu tip iddiaları kimlerin ne için uydurduğunu, hakikatları her zaman en açık şekliyle gören ve kirli akıntılara kapılmayan insaf sahibi hakikatbin halkımıza ve adaleti elden bırakmamak için “kamçı da yiyen, çifte de yiyen” vicdan sahibi aydınlara bırakıyoruz. Nasıl olsa gerçekler kir pas kabul etmez ve nasıl olsa birgün ortaya çıkar. Ama bizlere düşen, onların derekelerine / konumlarına düşmeden kardeşlik hukukumuzun gereği olarak hareket etmek.

Kardeşlerimiz ile ufak tefek fikir ayrılıklarının belirgin olduğu bir hengamede, hemencecik bedenlerine koyun postlarını geçiren kurt tiynetli kişi ve yapılarla iş tutmayı züll biliriz. Bu tavır ve duruşu kardeşlerimizden de bekler ve özellikle böyle zamanlarda bu fırsat avcılarıyla iş tutmamalarını kendilerine de tavsiye ederiz. (Hürseda Haber)