Kurdî, zulmêko dewleti ra dî, eka hê PKK ra vînenî

Kurdî, zulmêko dewleti ra dî, eka hê PKK ra vînenî

Namzedê Mebusî Xuser ine Çolîg Seîd Şahîn, mîtîngêk Kanereşi di virazîya Wezîrê Paywuriştişî Cewdet Yilmaz, HDP û CHP beîfadeyano sert tenkîdkerd (vateset)

Namzedê Mebusî Xuser ine Çolîg Seîd Şahîn, qezayê Kanereşi di mîtîng viraşt. Mîtîngêk raştîyê Çarreyi di viraziya, Şahîn erzîya Wezîrê Paywuriştişî Cewdet Yilmaz, CHP û HDP zî  beîfadeyano sert tenkîdkerd.

Îfakerdişi di Şahîn, Meclîsi di qey weher vecîyayişê Kanereş, Çolîgî ma he ware de û va, Çolîg bîweher verdîya ya. Şedinayîşê paynêwuriştişê Çolîg dima Şahîn, înî va:

"Gera Çolîg inay ra vaco vinder”

"Wezîrê Paywuriştişî hemşehrîyê ma Çolîgijin o; labelê guerê şarîstanono bînon Çolig şarîstonêko paywuriştî nîya.  Dezgehê Paştdayîşo Paywuriştişo Yawon û Zîr’etî, bestê yê Wezîrîyê Paywuriştiş a; labelê Xarpêt, Dersîm, Amed, Ruha û Muş he zereyê paştdayişi di. La Çolîg zereyê ina di nî ya. Ina pers yena vîranî:

Gelo, Çolig paywuriştişi di zaf averşiya û Xarpêt peyni di menda ku qey rasnayişê Xarpêt Çolîgî paşt donî Xarpêt û nêdonî Çolîgî? Reyeyê ma bî zey qulanê hermuşkane. Sinorê şaristanê cîranani ra  dima zeg yo xet oncîya ya, halê reyan dejê zerr a.  Wezîrê ma Paywuriştişî  şibi Azaxperti şarê uca ra vono: ‘Ez reyanê şima ra şermiya yo.’ Dewletêk zeg Tirkiye di koyan qul kena reya çelîg virazena, maalesef Çolîg nêvînena.”

Şahîn va: “Resayiş û weşîye di meseleyê pîl ine Çolîg estî. Pirtê Qiriko Hîrîyin hîn qedîyeno, la ponç serra Nêwêşxaneyê Çolîg  nêqedîyeno. Şarê ma, nêwêşanê xu beno şaristanano doruveri. Xizmetêko bingehîyo edaletino Çolîgi zî heq kena, gera bivîno. Gera vîjnayoxê Çolig hîn hîşyari bi. In îqtîdar seken, çari rî xizmet ken û xizmet komci armanc ser beno? Gera inay bivînen.  Colemerg xizmet geno çira, çimkî Çolîg yo şarîstono çirê rey a, ayi ra Colemerg û Dersîm ser hesabê qezonckerdiş est o. Gera Çolîg inay ra vaco vinder!”

Şahîn, dewamê qalkerdişê xu di va “Zeg ina dewlet nîyaru zîhnîyetê Kemalîstî CHP, tewr zaf şaristananê rocxelat meğdur kerdî. Her heti ra meğdur kerdî. Beperwerde, beweşîyî, beresayiş, beendustrî bîyayiş, beîstîhdam, bepaywuriştiş û becuyayişê însanî meğdurkerd. Gera dewlet ina akerdîyê xu biqefilnên, în cayan bigurewten vernî; hema zî dewlet rocawa gena vernî. Qalîteyê perwede, weşîyî, resayişî rocawa di zêdinena û Çolîg rina mehrum rina bîweher a. Dewlet, rocawa di fabrîqa, Çolîgi di qeraquel virazena. Beviraştişê qeraquelan şima nêeşkênî pîomîş(aşît)î biyaren. Eg în şarî hetê îqtîsadî ra nêrasê şarêko rocawa di cuwiyeno în şarî şima rehet nêverdênî.”

"Kurdî, zulmêko dewleti ra dî, eka hê PKK ra vînenî”

Îfakerdişê Kurdî, zulmêko dewleti ra dî, eka PKK ra vînenî dima Şahîn va: “Rina ê zî xu temsîlkarê Kurdan vînenî bî zalim. Hina bî û xu ra weti kesi rî heqqe heyat nêşinasnênî. Dormalê dişmenêtî Îslami di Bisilmonê qetlkerdî. Yini zî dêj eştî mîyanê dejanê şarê ina welat. Şarê ina mintiqa di huzur nêverda. Demê biyayanê 6-8 Teşrînêvêrîni di Kanereşi di di birê ma şehîdkerdî. Û enan zeg în birê ma şehîdkerdî qaşuka îddîa kênî ku huzurê, heqqê în şaran ser mücadele kênî. Hina bi, şarê ma Çolîgi ra Amed nêeşkeno şîyero. Qey şîyayişê Amedî beseetan rayê xu kerdên derg Xarpêti ra şîyenê Amedi. Kurdî, zulmêko beserran dewleti ra dî, eka zî hê PKK ra vînenî. Coka şima heqqê şarî pawênî, çira wa în şarî şima ra biterse, çira wa beseetan rayê xu bekerê derg. În mazlumê vizeri bî, bî zalimê êrî. Çendek benî zixm, endek benî zalim. Eg vercu yo dewi d iyini rî yo rey bivecîyen qomutanê dewi a dew perîşon kerdên kuş ima çira rey da! Û în şarî zulmê qomutanai rî mil nêkerd çowt omê în ruecan. Eka zî PKK şina dewan vona, eg îta ra namzedêko HUDA PAR paşt dona ci, yi rî rey bivecîyo ma şima rî ceza birnênî. Labelê în şarî înani rî zî mil nêkeno çowt.

Şahîn, penîyê qalkerdişê xu di va: “Yo tercîhê şima namzedêko xuserî est o ku, bestê kesî zî nî yo. Seba inay ra kesî ra nêtersen û xu nêkeno; tersê çimani ra kotiş, endîşeyê vindkerdişê îhale û tersê gurewtişê gureyanê merdiman û eqrabayê yi yi di çînî ya. Meclîsi di xuserî gereno edalet, gereno heqqanê şima. Û in rid ra ma zî vanî ‘Meclîsi di qalê ma vacîyena est a.’

Mîtîngi di Serekê qezayê Kanereş HUDA PAR Yavuz Bîngol qalkerd û va: “Ma vecînayişê mebusanî 7 Hezîrani di paşt donî namzedo xuser Seîd Şahîn’î.”

Badê program Şahîn û pîyayê yi qebrê Serekê Kar Der Murat Akansu zeg qezayê trafîki di heyatê xu kerdi bi vîn zîyaretkerd dima qeza ra vecîya. (İLKHA) 

 

> <