3. Kategori 'Siyer Sınavı' Soruları - A KİTAPCIĞI

3. Kategori 'Siyer Sınavı' Soruları - A KİTAPCIĞI

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından her yıl Türkiye genelinde yüzbinlerce kişinin katılımıyla düzenlediği Siyer Sınav'ı bu yıl 18 Şubatta (bugün) gerçekleşti.

Peygamber Sevdalıları Platformu'nun geleneksel hale getirdiği siyer sınavı 18 Şubat'ta Türkiye genelinde bugün yapıldı.

İşte sınavda çıkan o sorular

3. KATEGORİ A KİTAPCIĞI 

1)  Peygamber Efendimiz'in (sav) en önemli faaliyet alanlarından biri de Dar'ul Erkam'dır. Erkam'ın evi bir Kur'an okuludur. Cennete talip olanların Allah'ın boyasıyla boyandıkları bir mekteptir. Burada Kur'an okunur, dertler dinlenir, strateji belirlenirdi. İsimleri değişse de tevhid dininin medreseleri olan bu mektepler kıyamete kadar var olacak ve burada Müslümanlar eğitileceklerdi.

Dar'ul Erkam ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) İlk Müslümanların eğitim merkezidir.

B)Teşkilatlanma ve strateji belirleme yeridir.

C) Müslümanlar için bir buluşma yeridir.

D) Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği bir yerdir.

E) İlk namaz burada kılınmıştır.

 

2) I. Miraç Olayı

II. Habeşistan Hicreti

III. Taif Yolculuğu

IV. 1. Akabe Biatı

 

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 

A) I, II, III, IV

B) II, I, III, IV

C) II, III, I, IV

D) III, I, IV, II

E) II, IV, III, I

 

3) Peygamber Efendimiz (sav) Hicri 7. yıldan itibaren çevredeki ülkelerin liderlerine elçilerle beraber tebliğ mektupları göndermiştir.

Aşağıda isimleri verilenlerden hangisi, elçi olarak gönderildiği yerde şehid edilmiştir?

 

A) Haris b. Ebu Şemr

B) Dihye b. Halife

C) Abdullah b. Huzafe

D) Amr b. Ümeyye

E) Hatıp b. Ebi Belta

 

4)İslam'a düşmanlıkta ileri giden birçok müşrik olmasına rağmen sadece Ebu Leheb hakkında doğrudan ismi zikredilerek bir sure inmiştir.

Bu durum aşağıdaki sebeplerden hangisiyle açıklanamaz?

 

A) Düşmanlığı hane içine kadar sirayet edip,

alçaklıkta sınır tanımaması

B) Akrabalık bağı nedeniyle karşı koyuşun az

olma ihtimaliyle küstahlıkta ileri gitmesi

C) Direk saldırı yapamayan müşriklerin aile

içinden birini dolaylı olarak kışkırtmayla

emellerine ulaşmak istemeleri

D) Doğrudan Peygamber Efendimiz'in (sav)

şahsına sadece onun saldırıda bulunması

E) Her fırsatta Peygamber Efendimiz'in (sav)

davetini engellemeye çalışması

 

 

5)“Rahman olan Allah

Kur'an'ı öğretti.

İnsanı yarattı.

Ona beyanı öğretti...”

 

Mescid-i Haram'da bir sahabe. Bedenen en zayıflardan. Kabilesi güçsüz, ailesi fakir. Yüreği bedeninden, imanı Uhud Dağı'ndan büyük.Dilinde Rahman suresi. Üzerine çullanan azılı müşrikler.Ağzı yüzü kan içinde takati kesilmiş bir şekilde Dar'ul Erkam'a döndü ve öyle bir söz söyledi ki o sözü tarih yazdı.

 

Kur'an'ı açıktan okuyarak her şeyi göze alan Abdullah bin Mes'ud'un söylediği bu tarihi söz aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Beni kafirlerden koruyan Allah'a

hamd olsun.

B) Vallahi onlar çoktu ben az. Onlar kaybetti

ben ise kazandım.

C) Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da

neden Allah için olmasın.

D) Rabbim Kur'an'a karşı kapalı olan Mekkeli

müşrikleri helak etsin. Zira onlar bana

zulmettiler.

E) Vallahi şimdiye kadar Allah'ın düşmanları

bana bu kadar hafif gelmemişlerdi.

 

6)Hicretin 9. senesinde birçok kabile Medine'ye heyetler şeklinde temsilciler gönderdiler. Gelen bu heyetlerle iyi ilişkiler kuruldu ve anlaşmalar yapıldı.

Bu seneye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Senetü'l Vüfûd

B) Senetü'l Hüzün

C) Senetü'l Sulh

D) Senetü'l Usre

 

7)Sevgili Peygamberimiz(sav) Mekke'de tebliğini dinleyecek kimse bulamayınca Taif'e gitti. Oradaki halk da Peygamberimiz'in Mekke'deki durumunu bildiklerinden, O'nu dinlemedikleri gibi çocuklarını kullanarak onu taşlattılar.

Bunun üzerine Dağlar Meleğigelerek: “Ya Muhammed! Allah kavminin sana söylediği sözü işitti. Senin Rabbin, kavmin hakkında istediğini bana emredesin diye, beni sana gönderdi. İstersen dağları birleştireyim (onları helak edeyim).” dediğinde Peygamber Efendimiz'in (sav) tavrı ne olmuştur?

 

A) İlerde onlarla savaşmayı ve onları kendi

eliyle cezalandırmayı dilemiştir.

B) Onlara dokunmamayı, kendi hallerine

bırakmayı tercih etmiştir.

C) Onları affetmeyi seçmiş ve böylece barışçıl

bir peygamber olduğunu göstermiştir.

D) Helak olmalarını istememiş, soylarından

Müslümanların çıkmasını temenni etmiştir.

E) Hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını

isteyerek Allah'a hamd etmiştir.

 

8) “Zeyd, bedenini sevgili Peygamber Efendimiz'e (sav) siper etmişti. Taşların Efendimiz'e (sav) değmemesi için çırpınıyordu. Zeyd'e isabet eden taşlar kafasını yarmıştı, bedenini kanlar içinde bırakmıştı. Zeyd acı çekiyordu. Kendisine değmeyen her taş acısını artırıyordu. Zira ona değmeyen taşlar canından, anasından, babasından daha çok sevdiği Peygamber'e(sav) değiyordu.”

Yukarıda anlatılan hadise ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A) Kabe'nin avlusunda Mekkeli müşriklerin

Peygamber Efendimiz'e(sav) yaptıkları eziyet

örneklendirilmiştir.

B) Hüzün yılından önce gerçekleşmiştir.

C) Uhud Savaşı'ndan bir kesittir.

D) Kendisinden bahsedilen Zeyd,

Zeyd bin Desine'dir.

E) Bu hadise, Mekke döneminde fakat Mekke

dışında gerçekleşmiştir.

 

9) Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Adelve Kare kabilelerine İslam'ı öğretmek için gönderilen altı kişilik öğretmen heyetinin şehid edildiği hadiseye ne ad verilir?

 

A) Reci' Olayı

B) Bir-i Maune Olayı

C) Hamraü'l Esed Olayı

D) Sevik Olayı

E) El- Uşeyre Olayı

 

10) Tebük Seferi'ne mazeretsiz olarak katılmadıkları için, tevbe edip affedildiklerine dair ayet nazil oluncaya kadar, Peygamber Efendimiz'in (sav) ve ashabının 50 gün boyunca kendileriyle konuşmadığı sahabeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A) Ebu Zer – Ebu Heyseme – Attab b. Esid

B) Ka'b b. Malik – Mürare b. Rebi

– Hilal b. Ümeyye

C) Enes b. Malik – Ebu Heyseme

– Mürare b. Rebi

D) Enes b. Malik – Ubeyde b. Cerrah

– Ebu Zer Gıfari

E) Haris b. Umeyr – Abdurrahman b. Avf

– Süheyl b. Amr

 

11) I. Kainat

II. Hz. Muhammed (sav)

III. Kur'an-ı Kerim

IV. Tefsir kitapları

Yukarıdakilerden hangisi Bediüzzaman Said Nursi tarafından, bize Rabbimizi tanıttığını söylediği temel kaynaklar arasında sayılmıştır?

 

A) Yalnız II

B) II ve III

C) I, II, III

D) II, III, IV

E) I, II, III, IV

 

 

 

12) “Bir insan. Kutlu bir nebi. Allah'ın sevgili kulu. Ne derdi vardı acaba? Hangi dert onu 150 km uzağa, Taif'e kadar getirtmişti. Önce ileri gelenlerin tamamına İslam'ı tebliğ etti. Ancak dışlandı, kovuldu, hakarete uğradı. 10 gün kaldı Taif'te. Bir umut dedi. Anlattı, anlattı. Karşılığında Cenneti vadetti. Nasipsizler taşla karşılık verdiler. Yabancı bir yer. İki asil insan. Her tarafları kan, revan. ‘Nasipte çile olsa da Taif olmazsa Addas var.' dediler ve yola devam ettiler.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıda verilen konulardan hangisinin önemi özellikle vurgulanmıştır?

 

A) Davet

B) Cihad

C) Şehadet

D) İbadet

E) Dua

 

13) Peygamber Efendimiz'in (sav), hayatı boyunca yaptığı iyiliklerini unutmadığı, ikinci annem dediği aynı zamanda Ebu Talib'in hanımı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Ümmü Cemil

B) Süveybe

C) Halime binti Ebu Züeyb

D) Fatıma binti Esed

E) Ümmü Eymen

 

14 )Medine'de yaşayan Yahudi kavimleri; Kaynuka, Nadir ve Kureyzaoğulları'nın şehirden çıkarılma sıraları dikkate alınarak, Medine'den çıkarılış sebepleri hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir?

 

A) Tesettüre saldırı – Peygamberimize suikast

girişimi – Savaş esnasında ihanet

B) Düşmanla işbirliği - Tesettüre saldırı –

Peygamberimize suikast girişimi

C) Savaş sırasında ihanet – Tesettüre saldırı –

Peygamberimize suikast girişimi

D) Peygamberimize suikast girişimi – Savaş

sırasında ihanet – Tesettüre saldırı

E) Savaş sırasında ihanet - Peygamberimize

suikast girişimi – Tesettüre saldırı

 

15) -“El Fasık” ismi verilen İslam düşmanı Hıristiyan papazdır.

- Medineli münafıkların reisidir.

- Ümmetin Firavun'u olarak nitelendirilenmüşriktir.

- Şiirleriyle Peygamber Efendimiz'e (sav) dil uzattığı için cezalandırılan zengin Yahudi şairidir.

Yukarıda bazı İslam düşmanlarının özellikleri verilmiştir. Bu özellikler seçeneklerde verilenlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 

A) Ebu Amir er Rahib

B) Ebu Cehil

C) Nadr b. Haris

D) Abdullah b. Ubey

E)Kab b. Eşref

 

16) Allah Resulü'nün, Yahudilerin kışkırtmaları sonucu birbirleriyle sürekli savaş halinde olan insanları bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlemiştir. Bu durum göz önüne alındığında dünyanın her tarafında birbirine düşen ümmetin bir araya gelebilmesi için gerekli olan öncelikli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Güçlü bir lider

B) Güçlü bir ordu

C) Ekonomik güç

D) Teknoloji

E) Kalabalık bir nüfus

 

17) Medine döneminde Peygamber Efendimiz(sav) tarafından Zeyd b. Harise komutasında, bazı kabilelere karşı seriyyeler görevlendirilmiştir.

 

I. Beni Sa'labe

II. Beni Furaza

III. Beni Sa'd b. Bekr

IV. Beni Bedr

 

Yukarıda verilenlerden hangisi bu kabilelerdendir?

 

A) Yalnız I

B) I ve IV

C) I, II, III

D) I, II, IV

E) I, II, III, IV

 

18) Mekke'nin ileri gelenleri, insanları son derece etkileyen ve eski inançlarını terk ettiren Kur'an ayetlerini merak ediyorlardı.

Peygamber Efendimiz (sav) ve arkadaşlarının Kur'an okuyuşlarını gizlice dinleyen ve üç gece üst üste birbirlerine yakalanan müşrikler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

 

A) Ebu Leheb – Ebu Cehil – Nadr b. Haris

B) Ümeyye b. Halef – Ebu Cehil – Ebu Leheb

C) Ukbe b. Muayt – Ebu Leheb – El Ehnes

D) Velid b. Muğire – Ebu Leheb – Ebu Süfyan

E) Ebu Cehil – Ebu Süfyan – El Ehnes

 

19) -Meleklerin yıkadığı şehid olarak tarihe geçmiştir.

-Medine'ye gönderilen ilk Kur'an öğretmenidir.

-Allah yolunda şehid edilen ilk Müslümandır.

-Medine'ye hicret edebilmek için bütün malını Mekkeli müşriklere veren sahabidir.

Yukarıda bazı sahabelerin özellikleri verilmiştir. Verilen özellikler seçeneklerde verilen sahabelerle eşleştirildiğinde hangisidışta kalır?

 

A) Haris b. Ebi Hale

B) Süheyb-i Rumi

C) Hanzala

D) Habbab b. Eret

E) Mus'ab b. Umeyr

 

20) Peygamber Efendimiz(sav); yorgunluk, usanma ve yorulma nedir bilmezdi. Hakaret ve eziyetlere aldırmaz, tekrar tekrar anlatırdı. Kalplerinin derin bir köşesinde fıtrattan bir zerre kalmıştır da cehaleti terk eder ve İslam'ın aydınlığına uyanır umuduyla, yüz çevirenlere ve uzaklaşanlara yeniden gider, zihinlerini patlatırcasına İslam'ın mesajını aktarırdı.

Yukarıdaki paragrafta Peygamber Efendimiz'in (sav)örnek alınması gereken hangi yönüne değinilmemiştir?

 

A) Kararlılığı

B) Fedakarlığı

C) Davetçiliği

D) Merhameti

E) Adaleti

 

21) Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Anlaşması'nda taraflar arasında karara bağlanan esaslardan biri değildir?

 

A) Taraflar arasında on yıl savaş yapılmayacak.

B) Mekkeli gençlerden Müslüman olup

Medine'ye sığınanlar geri verilecek.

C) Yağmacılık yapılmayacak, anlaşmaya ihanet

edilmeyecek.

D) Arap kabileleri diledikleri tarafla ittifak

kurabilecek.

E) Müslümanlar sadece bu yıl Kabe'yi üç

günlüğüne ziyaret edebilecek.

 

22) Peygamber Efendimiz'in (sav), hicret için evinden çıkarken suikastçilere görünmemek için okuduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Ali İmran suresi

B) Yasin suresi

C) Hicr suresi

D) Rahman suresi

E) Felak-Nas sureleri

 

23) Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi'nin maddelerinden biri değildir?

 

A) Haksızlık yapan ve suç işleyenler

korunmayacak.

B) Yahudiler dinlerinde serbest olacaklar.

C) Düşmana karşı Medine ortak savunulacak.

D) Müslümanlar, Yahudilerin Kureyşlilerle

olan ilişkilerine karışmayacak.

E) Müslümanlar ve Yahudiler barış içinde

yaşayacak.

 

24) İslam tarihinde ilk inşa edilen ve Kur'an'da “Takva Mescidi” olarak adlandırılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Kuba

C) Mescid-i Haram

D) Mescid-i Kıbleteyn

E) Mescid-i Aksa

 

 

25) Habeşistan'a hicret eden Müslümanları, Habeşistan hükümdarı Necaşi karşısında temsil eden, İslam'ı ve cahiliyeyi en güzel bir şekilde anlatan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Abdurrahman b. Avf

B) Talha b. Ubeydullah

C) Zeyd b. Harise

D) Sad b. Evi Vakkas

E) Cafer b. Ebi Talib

 

26) O'nun (sav) hayatını okurken; parçalanmış ve dağınık bir duruma düşmüş bir toplumun Allah'ın davası için nasıl da kenetlendiklerini, kardeş olduklarını ve zalimlerin korkulu rüyası haline geldiklerini kavrar insan. O'nun izinde giderken, aşkı, muhabbeti, dostluğu, sevdayı ve kardeşler için her şeyden vazgeçebilmeyi öğrenir insan. O'nsuz Müslümanlığın olamayacağını ve O'nu bilmeden huzur ve kurtuluşun gelemeyeceğini anlar.

 

Verilen bu parçaya göre;

 

I. Peygamber birleştiricidir.

II. Peygambersiz İslam olmaz.

III. Peygamber kurtuluş vesilesidir.

IV. Peygamber zulme rıza göstermez.

 

Yukarıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

 

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

 

27) “Günah elbisedeki kir gibidir. Eğer elbisedeki kir hemen giderilmezse içine işlediği için ilerde bu kiri elbiseden gidermek zorlaşır. Günah da bunun gibi kalbi kirletir. Kalbe yerleşerek kalbi katılaştırır ve insana başka günah işleme cüretini verir.”

 

Buna göre;

 

I. Günahlar insanı manen kirletir.

II. İşlenen günahlardan hemen el çekip tevbe

etmek gerekir.

III. İşlenen bir günahı terk etmemek başka

günahlar da işlemeye sebebiyet verir.

 

Yukarıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilir?

 

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II, III

 

 

 

28) I. Enfal

II. Tevbe

III. Ali İmran

IV. Bakara

 

Yukarıdaki surelerin hangisi Bedir Savaşı ile ilgili ayetler vardır?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) III ve IV

 

29) Evs ve Hazreç arasındaki savaşlar bitmek bilmiyordu. Yahudilerin türlü türlü oyunlarıyla Medine'de kardeş kanı dökülüyordu. Bu savaşlar sürüp giderken Yahudiler gelişiyor, zenginleşiyordu. Bu ihanetleri Allah Resulü'nün kılıcıyla Medine'de kökleri kazınıncaya kadar devam etti. Günümüzde İslam ümmetinin adeta bağrını işgal eden Yahudiler, atalarının yolundan gitmektedirler. Bu durumdan kurtulmak istiyorsak Peygamber Efendimiz'in (sav) yolundan gitmeliyiz.

 

Verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A) Tarih tekerrürden ibarettir.

B) Yahudiler, İslam topraklarında türlü

oyunlarla Müslümanları birbirine

düşürmektedir.

C) Allah Resulü(sav) bütün Yahudileri

öldürerek yok etmiştir.

D) İslam ümmeti, topraklarını Yahudilerden

kurtarmak istiyorsa güçlü olmalıdır.

E) Yahudilerin karakterinde ihanet vardır.

 

30) Mi'raç hadisesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

 

A) Müslümanların kıblesi Ka'be olmuştur.

B) Beş vakit namaz farz kılınmıştır.

C) Peygamberimiz Sidretü'l Münteha'ya

ulaşmıştır.

D) Bakara Suresinin son iki ayeti hediye

edilmiştir.

E) Peygamberimiz Allah'ın huzuruna varmıştır.

 

31“İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları, şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, halimdir.” (Ali İmran 155)

 

Yukarıdaki ayet İslam tarihindeki hangi olayda Müslümanların yaptığı hatadan sonra indirilmiştir?

 

A) Bedir Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Hendek Savaşı

D) Tebük Seferi

E) Huneyn Savaşı

 

 

 

32 ) Siyer beşeriyeti vahye uydurma projesidir. Beşeriyetin vahye uyması da, Allah'ın kendisine vahyettiği ve vahyi insanlığa ulaştıran Peygambere (sav) uymasına bağlıdır.

 

Buna göre;

 

I. Kavmiyetçilik davası gütmek

II. Kendisine eza ve cefa çektirenlere karşı

intikam duygusuyla hareket emek

III. İnsanları hayra ve iyiliğe davet edip teşvik

etmek

 

Yukarıdakilerden hangisi bir Müslümanın tavır ve davranışları arasında gösterilemez?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

33) Savaş tehlikeli bir boyuttayken Peygamber Efendimiz (sav), yeni Müslüman olan Nuaym b. Mesud'a, “Eğer yapabilirsen, düşman kabileler arasındaki ittifakı bozmaya çalış, aralarında bir güvensizlik oluştur. Çünkü savaş bir hiledir, taktiktir.” demiştir.

 

Peygamber Efendimiz (sav) bu sözlerini hangi savaş sırasında söylemiştir?

 

A) Bedir Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Hendek Savaşı

D) Hayber Savaşı

E) Huneyn Savaşı

 

34 ) Hicretin 4. senesinde Hz. Muhammed'in (sav), Yahudilerin dili olan İbraniceyi öğrenme talimatı verdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Sa'd b. Muaz

B) Zeyd b. Sabit

C) Zübeyir b. Avvam

D) Muğire b. Şube

E) Enes b. Malik

 

35) Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması doğru verilmiştir?

 

A) Mübahele: Karşılıklı lanetleşme

B) Mevali: Mal sahibi olanlar

C) Sabiiler: Arabistan'da ateşe tapanlar

D) Usve-i Hasene: Allah için yapılan iyilikler

E) Muallakatu's Seb'a: Sebe ülkesinin

Melikeleri

 

36 ) Tebük Seferi'nden dönen Peygamber Efendimiz(sav) Zilhicce ayında Hz. Ebubekir'i (ra) hac emiri tayin ederek 300 kişilik bir kafileyle Mekke'ye gönderdi. Bu kafile yoldayken müşriklerin Mekke'ye gidip hac yapmalarını yasaklayan ayetler indi.

 

Peygamber Efendimiz (sav), gelen bu ayetler üzerine hemen Hz. Ali'yi (ra) Mekke'ye göndererek insanlara bildirmesini istediği bazı bilgiler vermişti.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden biri değildir?

 

A) Kafirler asla cennete girmeyeceklerdir.

B) Bu seneden sonra hiçbir müşrik haccagelmeyecektir.

C) Kabe çıplak olarak tavaf edilmeyecektir.

D) Müşrikler Mekke'den çıkarılacaktır.

E) Resulallah ile kimin bir anlaşması varsa,

süresinin bitmesine kadar geçerlidir.

 

37) Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı ambargonun maddelerinden biri değildir?

 

A) Müslümanlardan kız alınıp verilmeyecek.

B) Müslümanlarla alışveriş yapılmayacak.

C) Müslümanlarla temas kurulmayacak.

D) Müslümanlar karşı koyarsa şehirden sürgün edilecek.

E) Müslümanlara merhamet edilmeyecek.

 

38 ) Uhud Savaşı'nda okçuların dünya sevgisine kapılıp ganimet toplamak için emre uymayarak yerlerini terk etmesi üzerine İslam ordusu yenilmiş ve çok sayıda şehit vermiştir. Günümüzde de iki milyara yakın İslam aleminin içinde bulunduğu durum buna oldukça benzemektedir. Dünya sevgisine kapılıp mal toplama arzusuyla Müslümanlar vazifelerini terk edince, düşmanlar zaafımızı fırsat bilip saldırdılar ve koca alem-i İslam'ı mağlub ettiler.

 

Buna göre;

 

I. Peygamber Efendimiz'in (sav) yaşadığı dönem ile günümüz arasında benzerlikler vardır.

II. Allah ve Resulünün emirlerini yerine getirmemek bir mağlubiyet sebebidir.

III. İnananları Allah yolunda mücadeleden alıkoyan en önemli sebeplerden biri dünya sevgisidir.

 

Yukarıdakilerden hangisi verilen parçadan çıkarılabilecek sonuçlar arasında gösterilebilir?

 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

39 ) I. Kabe'de müşriklerin karşısında yüksek sesle kelime-i şehadet getirdiği için, kanlar içinde kalıncaya kadar dövülmüştür.

II. Tebük Seferi'ne katılmadığı için uzun bir süre acı çekmiştir.

III. Peygamber Efendimiz (sav) onunla ilgili, “O yalnız yürüyor, yalnız ölecek ve yalnız dirilecek.” buyurmuştur.

 

Yukarıdaki bilgilerin hangisi Ebu Zer-i Gıfari ile ilgilidir?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II, III

 

40) “İslam'a vakıf olan ve karşısındakilerin toplumsal yapısını ve psikolojisini dikkate alarak davetini yürüten Mus'ab (ra), kılıcını çekip kendisini öldürmeye gelen öfkeli ve haşin insanları teskin etmesini bilmiş, onları yanında oturtup hikmetle ve tatlı dille davet etmiş, Müslüman olmalarına vesile olmuştur.”

 

Yukarıdaki açıklamada İslam davetinin hangi yönünün önemi üzerinde durulmuştur?

 

A) İslam'a davetin farz olduğunun

B) İslam'a davette yakından uzağa ilkesinin

C) İslam davetçisinin ehil olmasının

D) Hidayetin sahibinin Allah olduğunun

E) Davette gösterilmesi gereken sabrın

 

41 ) Günümüzde İslam beldelerine, özellikle İslam aleminde öncü rol üstlenenlere topyekün bir saldırı söz konusudur. Bu saldırılar zalim, şer güçlerin sadece dışardan saldırısı değil, içerden buldukları destekçileri kullanarak yaptıkları ciddi saldırılardır. İslam tarihinde birçok olayda münafıkların içerden yürüttüğü zararlı faaliyetler veya Hendek Savaşı'nda Kureyzaoğulları'nın ihanetinde bu durumun bir benzerini görebilmekteyiz.

 

Buna göre;

 

I.Düşman sadece dışarda aranmamalıdır.

II. İçerdeki düşmanlara karşı dışardaki

düşmanlarla işbirliği yapılmalıdır.

III. Dost görünüp hakikatte düşmanlık edenlere

karşı uyanık olunmalıdır.

 

Yukarıdakilerden hangisi bir Müslümanın dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

 

A)Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

 

42) Aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?

 

A) Huneyn Savaşı

B) Mute Savaşı

C) Krallara davet mektupları gönderilmesi

D) Hudeybiye Barış Anlaşması

E) Hayber Savaşı

 

43 )İşkencelerden bunalan bir sahabe, Peygamberimizden müşriklere beddua etmesini istemiştir. Rahmet peygamberi olan Hz. Muhammed(sav) insanlara beddua etmek istemedi ve şöyle buyurdu:

“ Sizden önceki ümmetlerin vücutları demir taraklarla taranarak, etleri kemiklerinden koparıldı. Veya başları saç ayırımından testerelerle ikiye biçildi ama bu onları dinlerinden vazgeçirmedi. Biraz daha sabredin! Allah öyle bir zaman getirecektir ki, bir atlı yalnız başına Allah'tan başka hiç kimseden korkmadan San'a'dan Hadramut'a gidebilecek, kurtla kuzu yan yana olacaktır.”

 

Buna göre;

 

I. Zaman ve şartlara göre Müslümanlar pasif bir hayat sürebilir.

II. Müslümanlar baskılara rağmen tebliğe devam etmelidir.

III. Müslümanlar inançlarından taviz vermemelidir.

IV. Sabırla direnmek Müslümanların özelliklerindendir.

 

Yukarıdaki yargılardan hangisi verilen paragraftan çıkarılabilecek derslerdendir?

 

A) I, II, III, IV

B) I, II, III

C) II, III, IV

D) I, III, IV

E) I, II, IV

 

 

44) I. Kölelerinize iyi davranın.

II. Namaza dikkat edin.

III. Kadınlarınıza iyi davranın.

 

Yukarıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in (sav), ölüm acısının şiddetini yaşadığı son anlarında yanındakilere tavsiye ettiği hususlar arasında yer alır?

 

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II, III

 

45 ) Arapların kökeni dikkate alındığında Peygamber Efendimiz'in (sav) soyu Arapların hangi koluna dayanır?

 

A) Arabü'l Aribe

B) Arabü'l Müsta'ribe

C) Arabü's Sami

D) Arabü'l Badiye

E) Arabü'l Kinde

 

46 ) Peygamber Efendimiz'in (sav) katılıp orduya komutanlık ettiği ilk askeri sefer aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) El- Ebva Gazvesi

B) Buvat Gazvesi

C) El- Uşeyre Gazvesi

D) Bedir Savaşı

E) Zatü'r Rika Gazvesi

 

 

 

47 ) I. Asma binti Mervan

II. Afek

III. Ebu Azze

 

Yukarıda isimleri verilen kişilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında

yer almaları

B) Uhud Savaşı'nda Müslümanlara

karşı savaşmaları

C) İslam aleyhinde şiirler yazmaları

D) Medine'deki münafıkların ileri

gelenleri olmaları

E) Hudeybiye'den sonra İslam'ı seçmeleri

 

48 ) Peygamber Efendimiz (sav), Miladi 621'de gerçekleşen Birinci Akabe Biatı'nda, Medineli Müslümanlardan bazı konularda biat almıştır.

 

Aşağıdakilerden hangisi biat alınan hususlardan biri değildir?

 

A) Allah'a ortak koşmamaları

B) Hırsızlık yapmamaları

C) Çocuklarını öldürmemeleri

D) Zulme rıza göstermemeleri

E) Hiç kimseye iftira etmemeleri

 

49 ) Peygamber Efendimiz(sav) hicretten sonra Mekke'de kalmış olan bazı Müslümanları getirmeleri için Zeyd b. Haris ve Ebu Rafi'yi görevlendirmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu iki sahabe tarafından Medine'ye getirilenler arasında yer almaz?

 

A) Zeyd'in eşi Ümmü Eymen ve oğlu Usame

B) Peygamber Efendimiz'in (sav) eşi Hz. Sevde

C) Peygamber Efendimiz'in (sav) kızları

Rukiyye ve Zeynep

D) Hz. Ebubekir'in eşi

E) Hz. Ebubekir'in kızları Hz. Aişe ve Esma

 

50 ) Allah'ın emirlerinden dışarı çıkmayacaklarına, sadece Allah'a ibadet edeceklerine, gerektiğinde İslam için savaşacaklarına, Peygamberi koruyacaklarına ve ona yardım edeceklerine dair söz verdiler. Hepsi tek tek Hz. Muhammed (sav)'in elini tutup bağlık yemini ettiler.

 

Yukarıda bahsi geçen 12 kişilik Medine biat heyetinin lideri kimdir?

 

A) Mus'ab b. Ümeyr

B) Talha b. Ubeydullah

C) Ebu Mesleme

D) Es'ad b. Zürare

E) Abdullah b. Huzafe

 

51 ) I. Savaş taktiğini sahabeler istişare ile aldılar.

II. Yahudiler Medine Sözleşmesi gereği İslam

ordusuna yardıma gelmişlerdir.

III. Münafıkların fitnesiyle İslam ordusunda

ayrılık yaşanmıştır.

IV. Savaş Müslümanların yenilgisiyle

sonuçlandı.

V. Emre itaatsizlik yenilginin temel sebebidir.

 

Yukarıda verilenlerden hangileri Uhud Savaşı'yla ilgili verilen doğru bilgilerdendir?

 

A) I, IV, V

B) I, II, III, IV

C) I, II, III, IV, V

D) I, II, IV, V

E) I, III, IV, V

 

52 ) Peygamber Efendimiz(sav) Bedir Savaşı'nda; müşriklerden Ebu'l Bahteri b. Hişam'ın öldürülmemesini istemiştir. Peygamber Efendimiz'in (sav) bu isteğinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Savaşa zorla getirilmiş olması

B) Savaştan önce Müslümanlarla işbirliği

yapması

C) Mekke'de Müslümanlara uygulanan

ambargonun kaldırılmasında etkili olması

D) Mekke'de kalan Müslümanların

koruyuculuğunu üstlenmesi

E) Müşriklerin savaş planlarını Müslümanlara

Vermesi

 

53 ) Peygamber Efendimiz (sav) Medine'ye geldiğinde Medine ekonomisi büyük ölçüde Yahudilerin tekelindeydi. Çarşı-Pazar onların elindeydi. Yahudiler çarşıdaki ürünleri istedikleri fiyata alıp satarak bu durumu sömürü aracı olarak kullanırlardı.

Günümüz dünya ekonomisini de büyük ölçüde Yahudilerin yönettiği düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz'in (sav) aldığı tedbirler paralelinde günümüz Müslümanlarının alması gereken tedbirlerden biri değildir?

 

A) Müslüman devletler kendi bağımsız

ekonomilerini ve kendi piyasalarını

oluşturmalı.

B) Ticaret ahlakına sahip olunmalı.

C) Ticaretin sıhhatli sürdürülebilmesi için

sağlam bir denetim mekanizması

oluşturulmalı.

D) Vergi hususunda kolaylık sağlanmalı.

E) Ekonomik gücü elinde bulunduranlarla

daima uyumlu hareket edilmeli.

 

54 )Fetretü'l Vahiy ne demektir?

 

A) Vahyin başlaması

B) Vahyin bir süre kesilmesi

C) Vahyin azalması

D) Vahyin sona ermesi

E) Vahyin tamamen kesilmesi

 

55 )Müslümanları bölüp parçalamak ve Peygamber Efendimiz'den (sav) uzaklaştırmak için münafıkların yaptırdığı mescid aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Kuba

B) Mescid-i Cuma

C) Mescid-i Dırar

D) Mescid-i Nebevi

E) Mescid-i Kıbleteyn

 

56) Uhud Savaşı Kur'an-ı Kerim'de hangi surede anlatılmaktadır?

 

A) Ali İmran

B) Tevbe

C) Furkan

D) Maide

E) Bakara

 

57 ) Müşriklerin, “Ey Muhammed (sav) madem tekliflerimizi kabul etmiyorsun, o halde sana başka bir teklifimiz var. Bir sene sen ilahlarımız olan Lat ve Uzza'ya ibadet et, bir sene de biz senin ilahına ibadet edelim.” demeleri üzerine Peygamber Efendimiz (sav)onlara hangi sure ile cevap vermiştir?

 

A) Münafikun

B) Kafirun

C) Kureyş

D) Tekasur

E) Maun

 

58 ) Peygamber Efendimiz (sav) Medine İslam Devleti'ni kurduktan sonra İslam'a davet için bazı devlet başkanlarına tebliğ mektupları göndermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu mektupların gönderildiği ülkelerden biri değildir?

 

A) Habeşistan

B) Çin

C) Bizans

D) İran

E) Mısır

 

59 ) I. Hz. Ebubekir

II. Hz. Ali

III. Hz. Ömer

IV. Hz. Mikdad

V. Sad b. Muaz

 

Yukarıdakilerden hangisi Bedir Savaşı sırasında Peygamberimiz'in (sav) görüşlerini aldığı muhacirlerden biri değildir?

 

A) Yalnız II

B) Yalnız V

C) II ve V

D) IV ve V

E) I, III, IV

 

 

 

60 ) Araplar yılın 354 gün sayıldığı ay takvimini kullanırlardı. Ay takvimine göre yılın ilk ayı …………….. , son ayı ………………………. dir. Yılların hesabı için sabit bir başlangıç yoktu. Hz. Muhammed'in (sav) doğumu ve gençlik yıllarında Fil Olayı esas alınıyordu.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Muharrem – Recep

B) Zilkade – Zilhicce

C) Muharrem – Rebiülahir

D) Muharrem – Zilhicce

E) Rebiülevvel – Rebiülahir

 

61 ) İkinci Akabe Biatı'ndaMedineli Müslümanlardan Ebu-l Heysem söz alarak,

“Ya Resulallah, Yesrib'de bizim Yahudilerle bağımız var. Şayet bir gün onlarla savaşırsak, bizi terk edip Mekke'ye döner misin?” diye sorunca, Allah Resulü (sav) onlara cevap vermiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu cevapta geçen ifadelerden biri değildir?

 

A) Önceliğimiz barışı korumaktır.

B) Kanım sizin kanınızla beraberdir.

C) Ben sizdenim, siz de bendensiniz.

D) Savaştıklarınızla savaşır, barıştıklarınızla barışırım.

E) Bütün sıkıntılarınızı paylaşacağım.

 

62 ) İslam ordusu Uhud'da aldığı yenilgi sonrası Medine'ye dönerken, Ensar kadınlarından Sümeyra binti Kays, şehir dışında onları karşılayanlar arasındaydı. Kendisine eşi, kardeşi, oğlu ve babasının şehid olduğu haberi verildi. Fakat o ısrarla Hz. Muhammed'in (sav) durumunu sordu. Nihayet gözleriyle onun sağ ve selamette olduğunu görünce dilinden şu tarihi cümle döküldü: “Sen sağ olduktan sonra her musibet bana hafif gelir.”

 

Buna göre;

 

I. Allah Resulü'nün (sav)sevgisi kişinin kendiailesine olan sevgisinden bile üstün olmalıdır.

II. Medine'de Efendimiz'in (sav) hayatta olup olmadığına dair şüpheler vardır.

III. Sümeyra binti Kays için Efendimiz'in (sav) ölümü, yakınlarının ölümünden daha büyükbir musibettir.

 

Yukarıdakilerden hangisi Peygamber(sav) sevgisinin en güzel örneklerinden biri olan bu hadiseden çıkarılabilecek sonuçlardan biridir?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

63 ) I. Medine'deki nüfusun çoğunluğunun Müslüman olması

II. Müşriklerin Müslümanlara yaptıkları işkenceler

III. Akabe'de Medinelilerin Peygamberimiz'e (sav) biat etmesi

 

Yukarıdakilerden hangisi Müslümanların Medine'ye hicretlerini kolaylaştıran sebeplerdendir?

 

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) Yalnız II

E) I, II ve III

 

64 ) “ Kardeşlerim, bizler şehid olmayı isteyerek bu cihada çıktık. Biz ganimet için yola çıkmadık. Allah bize iki güzellikten birini mutlaka verecektir; Ya zafer ya şehadet!”

Mute Savaşı'nda yukarıdaki anlamlı konuşmayı yaparak Müslümanları cesaretlendiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Zeyd b. Harise

B) Cafer b. Ebi Talib

C) Abdullah b. Revaha

D) Halid b. Velid

E) Usame b. Zeyd

 

65 ) Beni Nadir Gazvesi esnasında Yahudilere destek olmaya çalışan Abdullah b. Ubey adlı münafık Beni Kureyza Yahudilerine haber göndererek kuşatma altındaki Beni Nadir Yahudilerine yardım etmelerini istedi. Ancak Beni Kureyza Yahudileri bu teklifi reddettiler.

Aşağıdakilerden hangisi Kureyzaoğulları'nın kendilerine yapılan yardım teklifini reddetmelerinin nedenidir?

 

A) Beni Nadir Yahudilerinin topraklarının kendilerine bırakılacağını düşünmeleri

B) Peygamber Efendimiz'le (sav) aralarındaki sözleşmeyi bozmak istememeleri

C) Abdullah b. Ubey ve beraberindeki diğer münafıklara güvenmemeleri

D) Mekkelilerden destek kuvvet gelmeden harekete geçmek istememeleri

E) Teklifi reddetmiş görünerek Müslümanlara duyurmadan gizlice yardım göndermek istemeleri

 

66) Yüce Rabbimizin Cebrail (as) vasıtasıyla selam gönderdiği Peygamber Efendimiz'in (sav) eşi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hz. Zeynep

B) Hz. Hafsa

C) Ümmü Seleme

D) Hz. Aişe

E) Hz. Hatice

 

67 ) Sevgili Peygamberimiz (sav)'in hayatının bütün evreleri insanlık için birer yol gösterici şifre gibidir. Peygamberimizin Medine'ye hicret yolunu açan yol şifresi O'nun hangi özverili çabası ile başlamıştır?

 

A) Panayır zamanında bütün kabilelerin çadırlarını dolaşıp tebliğ görevini yerine getirmesi

B) Mücadelesini sadece Mekke'de tavizsiz sürdürmesi

C) Ününün Medine'ye ulaşmasıyla Medinelilerin ilgisini çekmesi

D) Kendiliğinden Müslüman olan Medinelilerin O'nu davet etmesini sağlaması

E) Önden gönderdiği birliklerle Medinelilerin karşı koyma gücünü kırması

 

68) Peygamber Efendimiz'in (sav) risaletinin 10. yılına “Hüzün yılı” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Taif'te Peygamber Efendimiz'in (sav) taşlanması

B) Müslümanlara ambargo kararının alınması

C) Uhud Savaşı'nın kaybedilmesi

D) Hz. Hamza'nın şehid edilmesi

E) Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefat etmesi

 

69 ) Aşağıdakilerden hangisi Ahzap suresinin 6. ayetinde geçen ve Peygamber(sav) sevgisinin nasıl olması gerektiğini açıklayan ifadenin mealidir?

 

A) Peygamberi Allah'ın elçisi olduğu için

hakkıyla sevin ve ona uyun.

B) Peygamber müminlere kendi canlarından

daha yakındır.

C) De ki; eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki

Allah da sizi sevsin.

D) Peygamberi sevmedikçe gerçek manada

iman etmiş olmazsınız.

E) Ey müminler! Peygambere selat ve selam

edin.

 

70) Mekkeli müşrikler İslam'ı kabul etmemek için Peygamber Efendimiz'den (sav) birçok farklı ve olağanüstü talepte bulunmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu isteklerden biri değildir?

 

A) Allah Mekke'nin etrafındaki dağları kaldırıp

çevremizi genişletsin.

B) Allah atalarımızdan Kusay b. Kilab'ı diriltsin.

C) Rabbine söyle sana saray ve hazine versin.

D) İşlerimizi yapması için Allah hepimize birer

melek versin.

E) Bir sene sen ilahlarımıza tap, bir sene biz

senin ilahına tapalım.

 

71 ) I. Kur'an'da “Yevmü'l Furkan” adıyla anılmıştır.

II. Bu savaş sonucunda müşriklerin birçok ileri geleni hayatını kaybetmiştir.

III. Peygamber Efendimiz'in (sav) yaraladığı Ubey b. Halef savaştan sonra ölmüştür.

 

Yukarıda verilenlerden hangisi Bedir Savaşı'yla ilgili değildir?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

72 ) “Onlardan ölmüş olan hiçbirinin üzerinde namaz kılma! Onun kabri başında da durma! Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.” (Tevbe/84)

Yukarıdaki ayet hangi İslam düşmanının ölümünden sonra nazil olmuştur?

 

A) Abdullah b. Ubey

B) Ka'b b. Esed

C) Ka'b b. Eşref

D) Ebu Leheb

E) Ebu Amir er-Rahib

 

73 ) “Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle yanı Fıtır (Ramazan) ve Kurban bayramlarıyla değiştirmiştir.” diye değiştirildiği zikredilen cahiliye devrine ait günler aşağıdakilerden hangileridir?

 

A) Ukaz ve Nevruz

B) Mihrican ve Ficar

C) Nevruz ve Mihrican

D) Ukazve Mihrican

E) Nevruz ve Zülmecaz

 

74 ) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin Medine'deki ibadet ve toplanma yerine verilen isimdir?

 

A) Beyt-ül Mirdas

B) Beyt-i Atik

C) Beyt-i Cedid

D) Beyt-ül Makdis

E) Beyt-ül Yahuda

 

75 ) Mekke'nin Fethi'nden sonra on iki bin kişilik İslam ordusunun Hevazin ve Sakif kabilelerine ve onlara katılan kuvvetlere karşı yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hayber Savaşı

B) Huneyn Savaşı

C) Hevazin Savaşı

D) Tebük Savaşı

E) Mute Savaşı

 

76 ) I. İslam aleyhinde faaliyet göstermeleri

II. İslam'ın kutsallarına saldırmaları

III. Medine'deki kardeşlik ilanını tanımamaları

 

Müslümanların Medine'deki Yahudilerle mücadelelerinde yukarıda verilenlerden hangisi etkili olmuştur?

 

A)Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

77 ) Mekke'ye hac mevsiminde gelen misafirlerin yemek ihtiyacının karşılanmasına……………………. , su ihtiyacının karşılanmasına …………………. adı verilir.

 

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

 

A) Sikaye - Hicabe

B) Rifade - Liva

C) Rifade - Sikaye

D) Rifade - Ukab

E) Sikaye - Sefaret

 

 

78 ) Aşağıdaki sebeplerden hangisi Bedir Harbi için bir sebep olamaz?

 

A) Müslümanların müşriklerin kervanlarını ele

geçirmek istemesi

B) Mekkelilerin Müslümanların Mekke'deki

mallarını gaspederek kervanlarla satması

C) Müslümanların İzzete kavuşmaları için

Allah'ın onlara savaşı nasip etmesi

D) İslam'ın yayılması için savaşın şart olması

E) Ebu Süfyan'ın kervanı kurtarmak için

Mekke'ye haber göndermesi

 

79 ) “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, ürkütmeyin. Tevazu gösterirsen Allah seni yüceltir. İyice bilmeden hüküm verme. Sorunlu konuları ehline sor ve ondan sonra kararını ver.”

 

Peygamber Efendimiz'in (sav), kendisini Yemen'in Cened bölgesine görevli olarak gönderirkenyukarıdaki tavsiyelerde bulunduğu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Muaz b. Cebel

B) Amr b. As

C) Usame b. Zeyd

D) Kab b. Malik

E) Zübeyir b. Avvam

 

80 ) Peygamber Efendimiz'i (sav) her fırsatta doğruladığı için kendisine “sıddık” lakabı verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hz. Zeyd

B) Hz. Ebubekir

C) Hz. Osman

D) Hz. Hatice

E) Hz. Ali

(Doğruhaber)