Hac; Allah'ın Davetine İcabettir

06 Ekim 2013 Pazar, 15:33

"...Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. (Ali imran 97)
Hac, biz İslam ümmetine hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.Bazı İslâmî kaynaklara göre hac ibadetinin Hz. Âdem'e kadar uzanan bir geçmişi vardır.

Kur'ân-ı Kerim, yeryüzünde Allah'a ibadet amacıyla yapılan ilk mabedin Kâbe olduğu haber verir.
"Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi, Mekke'de âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir. Onda apaçık deliller ve Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur..." (Âl-i İmran 3/96)

Fakat ilk defa insanları hac yapmak üzere Mekke'ye davet eden peygamber Hz. İbrahim olmuştur. Tahrip olan Kâbe, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından eski temelleri bulunarak yeniden inşa edilmiş, inşaatın bitiminden sonra baba oğul Yüce Allah'a şöyle yakarmışlardır.

"...Rabbimiz! Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster..." (Bakara 2/128)

Yüce Allah onlara hac ibadetinin nasıl yapılacağını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla öğretmiş ardından şöyle buyurmuştur:

"İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde, kendilerine ait birtakım yararları yakından görmeleri, Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları (kurban kesmeleri) için, sana (Kâbe'ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de yoksula, fakire yedirin, sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve o eski evi tavaf etsinler." (el-Hac 22/27-29)
Bu emre itaat eden Hz. İbrahim Ebu Kubeys dağına çıkıp dört bir yana:

"Ey insanlar! Bu kadim beyti (Kâbe'yi) hac ve ziyaret size farz kılındı" diye seslendi. Bu sesi yerle gök arasında, ruh âleminde bulunan insanlar işiterek "Lebbeyk" diye cevap verdiler. Bu davet vaktinden kıyamet kopuncaya kadar Kâbe'yi hac ve ziyaret edenler, Hz. İbrahim'in bu davetine "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk..." diye cevap verenlerdir.

Günümüz toplumunda gerçek mahiyeti bilinmese de, hac; mana ve mefhum itibarıyla insanoğlunun nefislerinde çok derin izler bırakan bir ibadettir. İbrahimi bir uyanış, İslami hayatın yeniden başlatılmasının adıdır.

Hac, adeta Ahiretin bir provasıdır. Müslümanın kaybettiği -yitirdiği- imanı yeniden kuşanmanın, zafere yürümenin, şeytan ve avanelerine kıyam etmenin merkezidir.

Bir hadisi şerifte resuli ekrem (sav) :Makbul bir haccın mükâfatı cennet dışında bir şey değildir"buyurur.
Bir ayet-i celilede Rabbimiz (cc): Allah, Beytu`l Haram olan Kabe`yi bütün insanlık için bir kıyam (sembolu) kıldı. (Maide 97)

Hac yılın belirli mevsimlerinde düzenlenen bir seremoni değildir. Turistik bir gezi veya ismin başına bir ünvan eklemek hiç değildir. Bilakis Rabbimiz Zülcelal`in davetine icabet etmenin adıdır. İnsanlar arasında hacı ilan et ki gerek yaya olarak, gerek nice uzak yoldan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. (Hac 27)

Ebu Hüreyre (ra)`dan rivayet edilen bir hadiste, Peygamber Efendimiz(sav)`e sorulur: "Ey Allah`ın Resulu; hangi amel daha faziletlidir?" "Allah ve Resulüne iman" dedi. "Sonra hangisidir?" "Allah yolunda cihad" dedi. "Sonra hangisidir?" denince "mebrur (kabul olunmuş) bir hactır" dedi.

Hudeybiye yılında Allah Resulü ve ashabına engeller çıkarıldığı gibi, günümüz müslümanları şimdi de çağdaş engellerle karşılaşmaktadırlar. "Emekli olacam!.. çocuğumu evlendireceğim.. daha yaşım genç" sıralanıp giden mazeretler yumağı.

İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın dışında bir takım şeyleri Allah'a denk tutar ve onları Allah`ı sever gibi severler. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi herşeyin üzerindedir. (Bakara 165)

Rabbimizin davetine icabet ederek yola çıkan kardeşlerimizin;

Ayaklarını vura vura Mekkeye girerken İslama ve necip müntesiblerine saldıran çağdaş Ebrehelere karşı; Rabbimizin ebabil kuşları olmayı istemeyecekler mi?

Miras birakılan emanetlere sımsıkı sarılmayı, Rıdvan`da ma`nen Resul-i Ekrem (sav)`e biat edip; hangi şart ve ortamda olursa olsun, seni anne ve babamdan, eş ve çocuklarımdan daha fazla sevecek ve yolunda yürüyeceğim`` demeyecek mi?

Hac farizasını yerine getiren kardeşimiz, Mekke çöllerine kulak kabartıp Bilal`in "Ehad ehad" sesine tanıklık edecek, anne ve babası işkence altında şehid olan Ammar b. Yasir'in duygularına ortak olup verilen bu ağır bedelin ne manaya geldiğini daha iyi anlayacaktır.

Habbab bin Eret'in vucudunun demirlerle dağlanmasına rağmen küfre karşı mücadelesinden taviz vermeyişini ve korku bilmez yüreğiyle nasıl cihad ettiğini müşahade edecektir. Mekke sokaklarında yol alırken Erkam b.Erkam'ın evine farklı sokaklardan gelen güzide sahabelerin yüzlerinde ışıldayan imani nura tanıklık edecek ve o sohbet halkasında olmayı canı gönulden arzulayacaktır.

Müşriklerin Hz. Ebu bekir (r.a)`e; ancak evinde namaz kılıp Kur`an okuyabilirsin dediklerinde, onun bu duruma daha fazla dayanamayıp,evinin dışında yüksek sesle, ağlaya ağlaya Kur`an okuduğuna şahitlik edecek ve bu manzara karşısında imanı artacaktır.

Giydiğimiz ihramla nefizlerimizi ilelebet öldürecek, "Ölmeden ölünüz" sedasıyla hayat bulacağız. Yedi şavt ile Kabe`yi tavaf ederek adeta yedi kat göğe çıkacağız, sonrasında kılacağımız iki rekat namaz ile mirac`ı anbean yaşayacağız.

Allah cc`nun nişaneleri olan Safa ve Merve rasında yapacağımız say ile Hacerce bir imanı kuşanacak ismaill`lerimize ab-ı hayat olan İslamı ulaştıramanın kaygısını taşıyacağız.

Arafat`ta mahşeri yaşayacak, amellerimizin azlığı sebebiyle mahçup olup "Fefirru ilallah (Zariyat 50)" ayetiyle ibadetlerimize dört elle sarılmayı dileyeceğiz.

Kardeşlerimiz, Hac farizasını ifa ettikten sonra beldelerine pahalı hediyeleri değil, Hz. Ebu Bekir`in sıdkiyetini, Hz. Ömer`in adaletini, Hz. Hamza`nın küfre meydan okuyuşunu, Ebu Düccane`nin yiğitliğini getirmelidirler.

Bacılarımızın da hacdan getirecekleri en iyi azık, Hz Hatice`nin davaya olan bağlılığı, Hz. Aişe'nin iffet'i, Sümeyye annemizin şehadetidir.

Bu duygu ve düşünceler ışığında böyle bir hacı Rabbimiz bizlere nasib ve müyesser kılsın. Allahın selamı İbrami davayı kuşanan tüm müminlerin üzerine olsun......

(NİHAT ÇAM / D.BAKIR)