4. Kategori 'Siyer Sınavı' Soruları - A KİTAPCIĞI

4. Kategori 'Siyer Sınavı' Soruları - A KİTAPCIĞI

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından her yıl Türkiye genelinde yüzbinlerce kişinin katılımıyla düzenlediği Siyer Sınav'ı bu yıl 18 Şubatta (bugün) gerçekleşti.

Peygamber Sevdalıları Platformu'nun geleneksel hale getirdiği siyer sınavı 18 Şubat'ta Türkiye genelinde bugün yapıldı.

İşte sınavda çıkan o sorular

4. KATEGORİ A KİTAPCIĞI 

 

1 - İnsanlar,  tevhitten saptıkları her dönemde, isimleri ve cisimleri farklı olsa da kendilerine tapacak putlar oluşturmuşlardır.  Hanif dininden sapan Mekkeli müşrikler de aşırıya gitmiş, edindikleri çeşitli putlarla kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ortak koşmuşlardır.

Aşağıda Mekkeli müşriklerin putlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Müşriklerce ilahların anası denilen Lat putu

     Taif'te bulunuyordu.

B) Meşhur putlarını Allah'ın kızları diye

     niteliyorlardı.

C) Uzza putunu, kader, ecel ve ölüm ilahı olarak

     kabul ediyorlardı.

D) Hubel putu,  Kabe'ye dikilen ve ortak tapılan

     bir puttu.

E) Mekke'ye putçuluk Huzaa kabilesinin reisi

    Amr bin Luhay tarafından getirilmişti.

 

2 - “İslam'a vakıf olan ve karşısındakilerin toplumsal yapısını ve psikolojisini dikkate alarak davetini yürüten Mus'ab (ra) kılıcını çekip kendisini öldürmeye gelen öfkeli ve haşin insanları teskin etmesini bilmiş, onları oturtup hikmetle ve tatlı dille davet etmiş, Müslüman olmalarına vesile olmuştur.”

Yukarıdaki açıklamada İslam davetinin hangi yönünün önemi üzerinde durulmuştur?

 

A) İslam'a davetin farz olduğunun

B) İslam'a davette yakından uzağa ilkesinin

C) İslam davetçisinin ehil olmasının

D) Hidayetin sahibinin Allah olduğunun

E) Davette gösterilmesi gereken sabrın

 

3 Peygamber Efendimiz'in doğduğu yer ve  Miladi takvime göre doğum tarihi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

    Gün         Ay            Yıl         Doğum Yeri

A) 20         Nisan          570         Mekke

B) 21         Nisan          571         Medine

C) 20         Nisan          571         Mekke

D) 21         Nisan          570         Medine

E) 20          Mayıs         571         Mekke

 

4 İslam'a davet edildiği vakit hiç tereddüt etmeden iman etmiştir. Peygamber Efendimiz'in bildirdiği her şeye inanıp O'nu doğrulamıştır. Bu nedenle kendisine “Sıddık”  lakabı verilmiştir.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hz. Ömer                 

B) Hz. Osman               

C) Hz. Ebubekir             

D) Hz. Ali

E) Hz. Zeyd

 

5 Peygamber Efendimiz(sav) Medine'ye hicret ettiği zaman, orada yaşayan Yahudi kabileleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Yahudiler faiz ve rehin işlemlerini yaparak

     ticareti ellerinde tutuyordu.

B) Dinleri ve kültürleriyle Medine'de üstünlük    

     taslıyorlardı.

C) Kaynuka oğulları daha çok çiftçilikle

     uğraşırken diğer kabileler kuyumculuk ve

     ticaretle uğraşırlardı.

D) Medine nüfusunun yarıya yakınını

     Yahudiler oluşturuyordu.

E) Medine'de yaşayan Yahudi kabileleri;

    Kaynuka, Kureyza ve Nadir kabileleriydi.

 

6 Hz. Ömer, Useyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz'ın Müslüman olmalarındaki ortak yön aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Resulullah'ın(sav) huzurunda Müslüman

     olmuşlardır.

B) Mekke'de Müslüman olmuşlardır.

C) Medine'de Müslüman olmuşlardır.

D) Resulullah'ı öldürmeyi planlarken hidayet

     bulmuşlardır.

E) Kur'an'ı Kerim'den etkilenerek Müslüman

    olmuşlardır.

 

7 İkinci Akabe Biatı'nda Allah Resulü (sav) Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali'ye aşağıdaki görevlerden hangisini vermiştir?

 

 

A) Bilgi toplamak                

B) Katiplik yapmak

C) Gözcülük yapmak          

D) Kılıçları toplamak

E) Müşrikleri oyalamak

 

8 Peygamber Efendimiz'in (sav) çocukları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 

A) Hz. Hatice'den  (ra)  yedi çocuğu olmuştur.

B) Çocuklarından dördü kızdır.

C) İlk doğan çocuğunun adı Kasım'dır.

D) Peygamber Efendimiz'in (sav) mübarek

     soyları Hz. Fatıma (ra) ile devam etmiştir.

E) Kasım ve Abdullah peygamberlikten önce

     vefat etmişlerdir.

 

9 Hz. Peygamber (sav), kendisinin ve ashabının güvenliğini temin etmek için iç ve dış düşmanlarının nüfuzunu engelleyip Medine'de yeni bir yapılanmaya gitmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi Medine'de oluşturulan bu yeni devlet yapılanmasında ilk etapta karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

 

A) Mekkeli müşriklerin oluşturduğu

     tehlikeler

B) Medine'de yaşayan müşriklerin

     oluşturduğu tehlikeler

C) Güç ve servet sahibi Yahudilerin

     oluşturduğu tehlikeler

D) Evs ve  Hazrec arasında uzun zamandır

     devam eden ihtilaflar

E) Arabistan dışındaki müşriklerin

     doğurduğu tehlikeler

 

 

 

10 Cahiliye dönemindeki Ficar savaşlarının sonuncusu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A) Kureyş kabilesi ile Kays kabilesi bu savaşta

     müttefikti.

B) Savaş yaklaşık bir ay sürmüştür.

C) Peygamber Efendimiz (sav) bu savaşta fiili

    olarak ön cephede savaşmaktan kaçınmıştı.

D) Savaşta Kureyş tarafının komutanı   Ebu Talib'dir.

E) Peygamber Efendimiz(sav) bu savaş

     esnasında 35 yaşlarında bulunuyordu.

 

11) 1. Cahiliye insanlarının yaptıkları şeyleri yapmak için girişimde bulunduğu zamanlar olmuştur.

2. Putlardan uzak durmuş, onlara muhabbet beslememiştir.

3. Koyun çobanlığı yapmıştır.

Yukarıda Hz. Peygamber'in (sav) gençlik yılları hakkında verilen bilgilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) 1 ve 2 doğru 3 ise yanlıştır.

B) 2 doğru 1 ve 3  ise yanlıştır.

C) 1 ve 3 doğru 2 ise yanlıştır.

D) Hepsi doğrudur.

E) Hepsi yanlıştır.

 

12 Araplarda bir gelenek olarak, insanlar ilk erkek çocuğunun adıyla anılırdı.  İlk erkek çocuğundan dolayı Peygamber Efendimiz'e (sav)  hangi isimle hitab ediliyordu?

 

A) Ebu'l-İbrahim

B) Ebu'l- Abdullah

C) Ebu'l- Hüseyin

D) Ebu'l- Kasım

E) Ebu'l- Hasan

 

13 Peygamber Efendimiz (sav) ile Hz. Ebu Bekir Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde, kendilerine kılavuzluk eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amir bin Fuheyre

B) Abdullah bin Uraykıt

C) Kulsum bin Hidm

D) Süraka

E) Abdurrahman b. Amr

 

14 Allah'a kulluk üzere kurulan mescitlerin nasıl olması ve ne şekilde kullanılması gerektiğinin en açık örneği Mescidi Nebi'dir.

 

Mescidi Nebi'nin fonksiyonlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A) İslami ilimlerin öğretildiği bir mekteptir.

B) Soysal ve siyasi gelişmelerin idare

     edildiği bir karargahtır.

C) Yoksul muhacirlerin sığınağıdır.

D) Toplumsal kaynaşmayı sağlayan bir

     buluşma noktasıdır.

E) Hepsi

 

15 Peygamber Efendimiz'in (sav), Hicret için evinden çıkarken suikastçilere görünmemek için bir kısmını okuduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Ali İmran suresi          

B) Yasin suresi  

C) Hicr suresi    

D) Rahman suresi           

E) Felak-Nas sureleri

 

16 Aşağıda verilen olaylar kronolojik olarak sıralandığında hangisi en sonda yer alır?

 

A) Abdullah bin Cahş Seriyyesi

B) Abdullah bin Selam'ın Müslüman olması

C) Peygamber Efendimiz'in Hz. Aişe ile

     evlenmesi

D) Kıble'nin değişmesi

E) Medine Vesikası'nın imzalanması

 

17 Mescid-i Nebi'nin kuzeyinde Resulullah'ın (sav) emriyle inşa edilen yatılı medrese olup Medine dışından gelen Müslümanların yerleştiği önemli bir mekandır. İslam'ın ilk yatılı eğitim merkezidir.

 

Yukarıda anlatılan ve aynı zamanda Mescid-i Nebi'nin de bir bölümü olan yer aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Darü'l Erkam        

B) Hucurat         

C) Suffe

D) Beyt-i Atik          

E) Tayyibe

 

18 Evs ve Hazreç'in Buas savaşları bitmek bilmiyordu. Yahudilerin türlü türlü oyunlarıyla Medine'de kardeş kanı dökülüyordu. Bu savaşlar sürüp giderken Yahudiler gelişiyor, zenginleşiyordu. Bu ihanetleri Allah Resulü'nün kılıcıyla Medine'de kökleri kazınıncaya kadar devam etti. Günümüzde İslam ümmetinin adeta bağrını işgal eden Yahudiler atalarının yolundan gitmektedirler. Bu durumdan kurtulmak istiyorsak Sevgili Peygamberimiz'in (sav) yolundan gitmeliyiz.

 

Verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A) Tarih tekerrürden ibarettir.

B) Yahudiler, İslam topraklarında türlü

     oyunlarla Müslümanları birbirine

     düşürmektedir.

C) İslam ümmeti topraklarını Yahudilerden

     kurtarmak istiyorsa birlik olup güç olmalıdır.

D) Allah Resulü bütün Yahudileri öldürerek

     yok etmiştir.

E) Yahudilerin karakterinde ihanet vardır.

 

19 Dünyanın kaderini değiştiren bir hareket, yeryüzünün en muhteşem ve en büyük medeniyetinin temellerinin atıldığı bir olay ve başlı başına bir zafer olduğu için Müslümanların takvimlerinin başlangıç noktası olarak kabul edildi.

 

Yukarıda sözü edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Bedir Zaferi

B) Hz.Muhammed'in (sav) risaleti

C) Hicret

D) Fil olayı

E) Rıdvan Biatı

 

20 Akabe biatlarında, Resullah (sav), düşmandan gelebilecek olası tehlike ve zararlara karşı aldığı tedbirlerle, teşkilatçılık konusundaki dehasını ortaya koymaktadır.

 

Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir?

 

A) Görüşmeyi gecenin geç saatlerinde

     gerçekleştirmesi

B) Buluşma yeri için uğrak yerler dışında 

     bir mekan tercih etmesi

C) Medineli Müslümanların kendi

     kabilelerinden müşriklerle birlikte Hac

     seyahatine gelmelerini istemesi

D) Görüşme yerinin etrafındaki tehlikeleri

      tespit etmek için hakim noktalara

      gözcü yerleştirmesi

E) Görüşme gerçekleştiği halde Medineli

     müşriklerin bir şey anlamaması ve

     şüphelenmemesi

 

21 Mekke'nin ileri gelenlerinden bazıları Müslüman olan kölelere eziyet ediyordu. Onlardan biri de Bilal-i Habeş idi. Sahibi O'na eziyet ettikçe Bilal, ‘'Ahad, Ahad'' yani Allah birdir diyordu.

Bilal-i Habeşi'ye eziyet eden müşrik aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Ebu Cehil

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef

D) Velid bin Muğire

E) Şeybe bin Rebia

 

22 İkinci Akabe Biatı'nda Medineli Müslümanların temsilcisi olarak seçilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Sa'd bin Muaz          

B) Useyd bin Hudayr

C) Es'ad bin Zurare       

D) Abbas bin Ubade

E) Abdullah bin Selam

 

23 Medine'ye hicret edildiğinde herkes gizlice Mekke'den ayrılıyordu. O ise, “Karısını dul bırakmak, anasını ağlatmak, çocuklarını babasız bırakmak isteyen varsa, şu vadide önüme çıksın” diyerek müşriklere meydan okuyup açıktan hicret etti.

 

Yukarıda sözü edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hz. Hamza     

B) Hz. Ömer

C) Hz. Ali           

D) Hz. Osman

E) Hz. Ebu Bekir

 

24  Mescid-i Nebi'nin yanında meşrube, şurfe, hızane adlarıyla anılan birtakım odalar yapıldı. Beytül mal için kullanılan bu odalara gıda maddeleri, silahlar ve başka eşyalar konuluyordu.

 

Allah Resulü (sav)  tarafından bu odaların idaresinin verildiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Bilal-i Habeşi

B) Hz. Ebu Bekir   

C) Hz. Osman   

D) Hz. Ali

E) Sa'd bin Muaz     

 

25 Allah'a inandığı ve yolundan dönmediği için Allah yolunda ilk şehid edilen kadın sahabe kimdir?

 

A) Sümeyye

B) Nesibe Hatun

C) Naile

D) Ümmü Eymen

E) Ümmü Seleme

 

26 “Mekke'de Dar'ül Erkam, Medine'de Es'ad bin Zürare'nin evi  ve Ashabı Suffe göstermektedir ki; ………………………………………….”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?

 

A) Davet, eğitimsiz ve mektepsiz olmaz.

B) Davette sabır çok önemlidir.

C) Davet, cihadın en önemli ayağıdır.

D) Davetçi, camiyi merkez karargah olarak

     görmelidir.

E) Davet, bebeden dedeye herkesi kapsamı

     içine almalıdır.

 

 

 

27 Hz. Ali'den (ra) rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz(sav) şöyle buyurmuştur:  “ Ahiretin en hayırlı kadını ……………………….. ; dünyanın en hayırlı kadını ……………………………….dir. “

 

Yukarıdaki hadisi şerifte övülen iki kadın aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 

Ahiretin en hayırlı kadını

Dünyanın en hayırlı Kadını

A)

Hz. Hatice

Hz. Fatıma

B)

Hz. Meryem

Hz. Hatice

C)

Hz. Hatice

Hz. Asiye

D)

Hz. Aişe

Hz. Hatice

E)

Hz. Fatıma

Hz. Hatice

 

28 Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in (sav) Taif yolculuğunda yaşadıklarından çıkarılabilecek bir ders değildir?

 

A) Müslüman ümitsiz olmamalıdır.

B) Müslüman kin ve intikam arzusuyla hareket

     etmemelidir.

C) Peygamberimiz'in (sav) tavrı tüm

     Müslümanlara örnektir.

D) Tebliğde kararlı olmak, davaya zarar

     verebilir.

E) İşkence ve zulümler davet vazifesini

    engellememelidir.

 

29 Taif yolculuğu sonrasında Allah'u Teala, tüm keder ve sıkıntılarını hafifletmek ve kendi katından desteklendiğini göstermek için Hz. Peygamber'i (sav) Miraç'a yükseltmiştir.

 

Miraç ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Peygamber Efendimiz (sav) cennet ve

     cehennemi görmüştür.

B) Beş vakit namaz farz kılınmıştır.

C) Bakara Suresi'nin son iki ayeti hediye

     edilmiştir.

D) Ümmetinden Allah'a şirk

     koşmayanların cennete gireceği

     müjdesi verilmiştir.

E) Bizans ve Sasani devletlerinin fethi

     kendisine müjdelenmiştir.

 

30 Medine halkının büyüklerinden olan üç kişinin isimleri aşağıdaki seçeneklerde verilmiştir.

Verilen seçeneklerin hangisinde bu sahabelerin Müslüman olma önceliğine göre  sıralamaları doğru olarak verilmiştir?

 

A) Sa'd bin Muaz-Esad bin Zurare

     -Üseyd bin Hudayr

B) Üseyd bin Hudayr-Sa'd bin Muaz

     -Esad bin Zurare

C) Esad bin Zurare-Üseyd bin Hudayr

     -Sa'd bin Muaz

D) Sa'd bin Muaz-Üseyd bin Hudayr

     -Esad bin Zurare

E) Üseyd bin Hudayr-Esad bin Zurare

     -Sa'd bin Muaz

 

31 Haşimoğulları ile akrabalığı olan ve yapılan bu zulümden rahatsızlık duyan Mekkelilerden bir grup, gecenin karanlığında boykotun kaldırılması için çalışacaklarına dair yemin ettiler. Sabahleyin buluşmak üzere anlaştılar. Ertesi gün kararlaştırdıkları gibi Kabe'ye, Kureyş büyüklerinin toplandığı yere gelip boykotun kaldırılması gerektiğine dair konuşma yaptılar.

 

Sözü edilen konuşmacılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

A) Züheyr – Zeme b. Esved - Ebu'l Bahteri

B) Hakim b. Hizam - Ebu'l Bahteri -Züheyr

C) Ebu'l Bahteri - Süheyl b. Esved

     - Hakim b. Hizam

D) Hakim b. Hizam - Ebul Bahteri

     - Zem'e b. Esved

E) Züheyr - Ebul Bahteri - Mu'tim b. Adiy

 

32 Bedir Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 

A) Resulullah (sav) yokluğunda Medine'ye vali

    olarak Ebu Lübabe bin Abdul Münzir'i bıraktı.

B) İslam ordusunun sancağını Hz. Hamza       taşıyordu.

C) Muhacirleri temsil eden bayrağı Hz. Ali

     taşıyordu.

D) Ensarı temsil eden bayrağı Sa'd bin Muaz       taşıyordu.

E) Müslümanların sayısı 305 kişiydi ve 70

     develeri vardı.

 

33 Medineli Sahabe Bera' bin Azib'in: “Ben, Medinelilerin, hiçbir şeye, …………….. sevindikleri gibi sevindiklerini görmedim.”

 

Yukarıda verilen metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) 2. Akabe Biatı'na

B) Resulullah'ın gelişine

C) Sa'd bin Muaz'ın Müslüman olmasına

D) Bedir zaferine

E) Abdullah bin Zübeyr'in doğumuna

 

34 Aşağıda isimleri verilen sahabeler, Müslüman olma önceliklerine göre sıralandığında hangisi en sonda yer alır?

 

A) Sad bin Muaz             

B) Bilal Habeşi

C) Zeyd bin Harise         

D) Ömer bin Hattap

E) Ali bin Ebu Talib

 

35 Mus'ab bin Umeyr ve Medine'deki çalışması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 

A) Medine'de islam'ın ilk eğitim çalışmalarını

     yürütüyordu.

B) Medineli Müslümanlara Kur'an

     öğretiyordu.

C) Her gün programına aldığı birkaç kişiye

     uğrayıp islamı tebliğ ediyordu.

D) Medine'deki gelişmelerden Resulullah'ı

     haberdar ediyordu.

E) Medine'de Sad bin Muaz'ın evinde

     kalıyordu.

 

36 Bedir Savaşı öncesinde yapılan istişarede,  fedakârlık ve cesaret örneği konuşmalardan biri de Sa'd bin Muâz'ın sözleri idi. Şöyle diyordu: “Ya Resulullah, biz sana inanarak seni ve getirdiğin davayı tasdik ettik. Bu konuda sana itaat edeceğimize dair kesin söz verdik. Onun için istediğin şekilde hareket et, biz seninleyiz. Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, bize şu denizi göstersen, hepimiz ona yürür ve bizden bir tek kişi geri kalmaz.”

 

 

Sadece bu bilgiler ışığında;

 

I.   Savaş öncesi sahabelerin görüşlerine

     başvurulmuştur.

II.  Bedir, denize yakın bir bölgededir.

III.  Sa'd bin Muâz'ın sözü yüksek bir bağlılık ve

       fedakarlık ifadesidir.

IV. Müslümanlarda savaşın kazanılacağına olan

      inanç tamdır.

 

Yukarıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A)Yalnız II            B) Yalnız IV         C) I ve III              D) II ve IV            E) I, II ve IV

 

37 Allah Resulü'ne (sav) inen ilk ayetlerden sonra vahiy bir müddet kesilmiş ve ardından Müddessir suresinin ilk 5 ayeti ile davet süreci başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden biri değildir?

 

A) Kalk ve bundan böyle uyar.

B) Rabbinin büyüklüğünü an.

C) Yoksulun elinden tut.

D) Elbiseni temiz tut.

E) Pislikten kaçınıp uzaklaş.

 

38 Boykotun en şiddetli olduğu dönemlerde bile haram aylar başlayınca Resullah (sav) Şi'b'den çıkarak Kabe'ye giderdi. Özellikle hac ve panayır mevsiminde başka yörelerden Mekke'ye akın akın gelen insanlara İslam davetini sunmak için yoğun çaba harcardı.

 

Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Bulunduğumuz yer uygun değilse

     davet için hicret edilmelidir.

B) Özellikle yabancılarla ilgilenmek

     gerekir.

C) Davet her dönemde en iyi hac

     mevsimde yapılır.

D) Davet için uygun zemin ve şartlar bir

     fırsat olarak değerlendirilmelidir.

E) Davet için en iyi yer Ka'be'dir.

 

39 Tarih risaletin on ikinci yılı. Yer Mekke. Birinci Akabe Biatı.  Allah Resulü gece karanlığına rağmen dostlarının yüzlerini teker teker inceledi. Geçen yıl bağrına bastığı altı güzel insandan birinin, gelen grubun içerisinde olmadığını fark etti.

 

İlk altı kişilik grupta olup Birinci Akabe Biatı'na gelmeyen Medineli sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Es'ad bin Zürare

B) Avf bin Haris

C) Kutbe bin Amir

D) Rafi bin Malik

E) Cabir bin Abdullah

 

40 Peygamber Efendimiz'in (sav) en önemli faaliyet alanlarından biri de Dar'ul Erkam'dır. Erkam'ın evi bir Kur'an okuludur. Cennete talip olanların Allah'ın boyasıyla boyandıkları bir mekteptir. Burada Kur'an okunur, dertler dinlenir, strateji belirlenirdi. İsimleri değişse de tevhid dininin medreseleri olan bu mektepler kıyamete kadar var olacak ve burada Müslümanlar eğitileceklerdi.

 

Dar'ul Erkam ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) İlk Müslümanların eğitim merkezidir.

B)  Teşkilatlanma ve strateji belirleme yeridir.

C) Müslümanlar için bir buluşma yeridir.

D) Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği bir yerdir.

E) İlk namaz burada kılınmıştır.

 

41 Allah'ın Resulü, Yesrip'ten Mekke'ye gelip de: “Bizim kavmimiz kadar iç çekişmeleri olan başka bir kavim yoktur. İnsanlarımızı sürtüşme halinde bırakıp buraya geldik.” diyen insanları bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetledi.

 

Yukarıdaki ifadeler ışığında, dünyanın her tarafında dağınık ve birbirine düşmüş ümmetin bir araya gelmesi için gerekli olan öncelikli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Güçlü bir lider

B) Güçlü bir ordu

C) Ekonomik güç

D) Teknoloji

E) Kalabalık bir nüfus

 

42 Müşriklerin büyüklerinden Velid bin Muğire, Kabe'nin yanına yaklaşınca Resulullah'ın (sav) Kur'an okuduğunu fark etti. Usulca yakınlarında oturup bir müddet onu dinleyince etkilendi. Bir kez daha okumasını istedi. Peygamberimiz(sav) bir kez daha okuyunca Velid, Kur'an-ı Kerim için bir benzetme yaptı.

Velid bin Muğire'nin Kur'an-ı Kerim için yapmış olduğu benzetme aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Çölde bir yaz gününde gürül gürül

     akmakta olan bir su.

B) Vadiler dolusu kızıl devenin gönül

     okşayıcı görüntüsünün güzelliği.

C) Kuraklığın kavurduğu bir sırada gökten

     inen yağmur.

D) Dondurucu soğuklardan sonra çıkıp

     ışıldayan, içi ısıtan bir güneş.

E) Tepesi bol yemişli, kökü sulak yemyeşil

     bir ağaç.

 

43 “Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin. “ (Ankebut  56)

Yukarıdaki ayetin konusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A) Şehadet          

B) Sabır             

C) Cihad

D) Namaz           

E) Hicret

 

44 “Fil Olayı” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Peygamberimiz'in (sav) doğumundan

     önce gerçekleşmiştir.

B) Yemen valisi Ebrehe, kıskançlığından

     dolayı Kâbe'yi yıkmak istemiştir.

C) Ordudaki filler yerinde durmuş ve Allah

     Ebabil kuşlarıyla Kâbe'yi korumuştur.

D) Mekkeliler Ebrehe'ye karşı Bizans'tan

      yardım istemiştir.

E) Kur'an'da Fil suresinde bu olaydan

     bahsedilmektedir.

 

45 Aşağıda İslam tarihinde bazı önemli olaylar ve Peygamber Efendimiz'in (sav) bu olaylarda söylediği sözler bir arada verilmiştir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen olay ve söz eşleştirmesi yanlıştır?

 

A) Hendek Savaşı: ”Bu günden sonra artık

     Kureyş size karşı savaşamaz ama sizler

     onlarla savaşırsınız.”

B) Hayber'in Fethi: “Yarın bu sancağı öyle

     birinize vereceğim ki Allah onun eliyle fethi

     müyesser kılacak.”

C) Mekke'nin Fethi: “Bugün intikam günü

     değildir. Zorda kalmadıkça kimseye kılıç

     kullanmayın.”

D) Bedir Savaşı: “ Onları kendi hallerine

     bırakın. Eğer onlarda hayır varsa Allah size

     kavuşturacaktır. Eğer bunun dışında bir

     şeyse Allah sizi onlardan kurtarmış olur.”

E) Uhud Savaşı: “Bir peygambere, zırhını

     giydikten sonra Allah onun ve düşmanlarının

     arasında bir hüküm verinceye kadar zırhını

     çıkarması uygun olmaz.”

 

46 Mekke'nin ileri gelenleri, insanları son derece etkileyen ve eski inançlarını terk etmeye iten Kur'an ayetlerini merak ediyorlardı.

Peygamber Efendimiz'in (sav) Kur'an okuyuşunu gizlice dinleyen ve üç gece üst üste birbirlerine yakalanan müşrikler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A) Ebu Leheb – Ebu Cehil – Nadr b. Haris

B) Ümeyye b. Halef – Ebu Cehil – Ebu Leheb

C) Ebu Cehil – Ebu Süfyan – Ahnes b. Şerik

D) Ebu Cehil – Ebu Leheb – Ahnes b. Şerik

E) Velid b. Muğire – Ebu Leheb – Ebu Süfyan

 

47 - Peygamber Efendimiz(sav); yorgunluk, usanma ve yorulma nedir bilmezdi. Hakaret ve eziyetlere aldırmaz, tekrar tekrar anlatırdı. Kalplerinin derin bir köşesinde fıtrattan bir zerre kalmıştır da cehaleti terk eder ve İslam'ın aydınlığına uyanır umuduyla, yüz çevirenlere ve uzaklaşanlara yeniden gider, zihinlerini patlatırcasına İslam'ın mesajını aktarırdı.

Yukarıdaki paragrafta Peygamber Efendimiz'in (sav)  örnek alınması gereken hangi yönüne değinilmemiştir?

 

A) Kararlılığı

B) Adaleti

C) Fedakarlığı

D) Davetçiliği

E) Merhameti

 

48  “Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona Beyanı öğretti...”

Mescid-i Haram'da bir sahabe. Bedenen en zayıflardan. Kabilesi güçsüz, ailesi fakir. Yüreği bedeninden, imanı Uhud Dağı'ndan büyük.  Dilinde Rahman suresi. Üzerine çullanan azılı müşrikler.  Ağzı yüzü kan içinde takati kesilmiş bir şekilde Dar'ul Erkam'a döndü ve öyle bir söz söyledi ki o sözü tarih yazdı.

 

Kur'an'ı açıktan okuyarak her şeyi göze alan Abdullah bin Mes'ud'un söylediği bu tarihi söz aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Beni kafirlerden koruyan Allah'a hamdolsun.

B) Vallahi onlar çoktu ben az. Onlar kaybetti ben ise kazandım.

C) Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın.

D) Rabbim Kur'an'a karşı kapalı olan Mekkeli müşrikleri helak etsin. Zira onlar bana       zulmettiler.

E) Vallahi şimdiye kadar Allah'ın düşmanları bana bu kadar hafif gelmemişlerdi.

 

49 “Seni hak din ve hak kitapla Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, istersen yarın sabah Mina'da bulunan halkın üzerine kılıçlarımızla saldırıp onları kılıçtan geçiririz!”

 

 

Yukarıda verilen söz ne zaman söylenmiştir?

 

A) Hz. Hamza Müslüman olduğu zaman

B) Hz. Ömer Müslüman olduğu zaman

C) İkinci Akabe Biatı'nda

D) Hicret'ten hemen sonra

E) Bedir Savaşı'ndan sonra

 

50 Panayır'da bir gölge. Bir çadırdan diğerine süzülüyor. Şairler şiir okuyor, edipler edebiyat yapıyor. Tüccarlar mal peşinde. Onun derdi ne?  Bazen akşam, bazen gündüz çıkıyor. Öğle sıcağına aldırmıyor. Bir şey arıyor. Gayreti zenginleşmek için mi? Bir aşk bu. O bir elçi. Hakkı, Halık'tan mahluka ulaştıran  kutlu bir elçi.

Allah Resulü'nün (sav) panayırlarda bu tebliğ çalışmalarını yaparken ona eziyet edenlerin başında gelen müşrik aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Ebu Leheb                          

B) Ebu Cehil

C) Umeyye bin Halef             

D) Utbe bin Rebia

E) Amr bin Umeyr

 

51 Resulullah (sav) en yakın akrabalarını uyarmak için yemeğe davet etmiştir. Davette amcası Ebu Leheb konuşmasına fırsat vermemiştir. Peygamberimiz(sav ) tebliğ görevini yerine getirmek için ikinci kez akrabalarını yemeğe davet etmiş ve onlara tebliğde bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Resullah'ın (sav) bu davette değindiği hususlardan biri değildir?

 

A) Allah tarafından kendilerine ve bütün

     insanlara peygamber olarak  gönderildiği

B) Uykuya dalar gibi ölecekleri ve 

     uykudan uyanır gibi dirilecekleri

C) Yaptıklarından hesaba çekilecekleri

D) İman ettikleri takdirde Haşimoğulları'  

    nın tüm Arabistan'da itibar kazanacağı

E) Kendileri için dünya ve ahiret hayrını

     Getirdiği

 

 

 

52 - O'nun (sav) hayatını okurken; parçalanmış ve dağınık bir duruma düşmüş bir toplumun Allah davası için nasıl da kenetlendiklerini, kardeş olduklarını ve zalimlerin korkulu rüyası haline geldiklerini kavrar insan. O'nun izinde giderken, aşkı, muhabbeti, dostluğu, sevdayı ve kardeşler için her şeyden vazgeçebilmeyi öğrenir insan. O'nsuz Müslümanlığın olamayacağını ve O'nu bilmeden huzur ve kurtuluşun gelemeyeceğini anlar.

Verilen bu parçaya göre;

 

1. Peygamber birleştiricidir.

2. Peygambersiz İslam olmaz.

3. Peygamber kurtuluş vesilesidir.

4. Peygamber zulme rıza göstermez.

 

Yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A) 1 ve 2             

B) 1 ve 3             

C) 1, 2 ve 3         

D) 1, 3 ve 4        

E) 1, 2, 3 ve 4

 

53 “Allah Resulü'nün (sav) Akabe biatlarında aldığı güvenlik tedbirleri düşünüldüğünde  Peygamber Efendimiz'in (sav)  aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ön plana çıktığı söylenebilir?

 

A) Sabır

B) Teşkilatçılık

C) Kahramanlık

D) Güzel Ahlak

E) Cesaret

 

 

 

54 Müşrik Araplar Hz. İbrahim'den (as) kalma bazı gelenekleri yerine getirmede hassasiyet gösteriyorlardı.

 

1. Ahde vefa gösterme

2. Misafire ikramda bulunma

3. Sünnet olma

4. Tırnak kesme

 

Yukarıdakilerden hangisi bu geleneklerden biridir?

 

A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 3 ve 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 3 ve 4

 

55“Torununa niçin Muhammed ismini verdin?” diye  Abdulmuttalib'e, sorduklarında: “Çünkü dilerim gökte ……………. yeryüzünde ……………… O'nu hayırla yad etsinler.” demiştir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Melekler / insanlar

B) Allah / melekler

C) Melekler / müminler

D) Hakk / halk

E) Melekler / Cinler

 

56 “Orası doğruluk ülkesidir.” diye Peygamber Efendimiz'in (sav) övgüsüne mazhar olmuş yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medine               

B) Şam              

C) Kudüs

D) Habeşistan      

E) Bağdat

 

 

 

57 Gizli davet dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Yaklaşık 3 yıllık bir süreyi kapsar.

B) Gizli olmasına rağmen davet ile ilgili

     haberler müşriklere ulaşmaktaydı.

C) Müşrikler, İslam'a daveti kendileri için

     bir tehlike olarak görmüyor ve alaya

     alıyorlardı.

D) Peygamber Efendimiz'in (sav) İslam'ı

     kabul edenlere ilk öğrettiği amel

     namazdı.

E) Bu dönemde akrabaları arasında

     Hz.Peygamber'i (sav) destekleyen

     olmamıştır.

 

58 “Bir insan. Kutlu bir nebi. Allah'ın sevgili kulu. Ne derdi vardı acaba? Hangi dert onu 150 km uzağa, Taif'e kadar getirtmişti. Önce ileri gelenlerle görüştü, sonra herkesle. Dışlandı, kovuldu, hakarete uğradı. 10 gün kaldı Taif'te. Bir umut dedi. Anlattı, anlattı. Karşılığında cenneti vadetti. Nasipsizler taşla karşılık verdiler. Yabancı bir yer. İki asil insan. Her tarafları kan, revan. ‘Nasipte çile olsa da Taif olmazsa Addas var.' dediler ve yola devam ettiler.”

Yukarıdaki yazıda aşağıda verilen konulardan hangisinin önemi özellikle vurgulanmıştır?

 

A) Davet           

B) Cihad                

C) Şehadet

D) İbadet         

E) Dua

 

59 Resulullah (sav) Bedir Savaşı'ndan sonra müşrik esirlere dönerek : “Eğer Mut'im hayatta olsaydı ve benden bu adamların serbest bıra¬kılmasını istemiş olsaydı, ben onun hatırı için bunları serbest bırakırdım.” demiştir.

Mut'im bin Adiy'i Resulullah'ın(sav) gözünde bu kadar önemli kılan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Boykotun sonlandırılmasındaki etkisi

B) Taif dönüşü Resulullah'ı (sav) himayesine alması

C) Birçok Müslüman köleyi azad etmesi

D) Hicret esnasında Müslümanlara yardım etmesi

E) Hılfu'l Fudul'da yer alan biri olması

 

60 Peygamber Efendimiz'in (sav) hicret ettiği ve İslam medeniyetinin temellerini attığı Medine şehri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

A) Kur'an-ı Kerim'de buranın ismiyle ilgili

     sadece Sebe ismi geçmektedir.

B) Hicret'ten önce burası için Yesrib ismi

     kullanılıyordu.

C) Araplar dışında burada üç Yahudi kabilesi

     ve Hıristiyanlar da yaşıyordu.

D) Buradaki Araplar Mekke müşrikleri gibi

     puta taparlardı.

E) Evs ve Hazreç kabileleri, bu şehirde

     yaşamaktaydı.

 

61 İkinci Akabe Biatı'nda Allah Resulü (sav) buluşma yerine hangi amcasıyla birlikte gelmiştir?

 

A) Abbas              

B) Zübeyr                

C) Hamza

D) Ebu Talib              

E) Haris

 

62 İkinci Akabe Biatı'nda Medineli Müslümanlardan biri: “Ya Resulullah bizlerle Yahudiler arasında antlaşma ve sözleşmeler var. Seninle yapacağımız biatımızla onları kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra bizi bırakıp kavminin yanına dönmeyi arzu eder misin?” diye sormuştur.

Peygamber Efendimiz'in (sav) bu soruya verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hayır! Yahudilerin bir tanesi bile Medine

     topraklarında kalana kadar sizinle beraber

     olacağım. Sonrasında ise Alim olan Allah'ın

     dediği olacaktır.

B) Hayır! Sizler zor günümde yanımda

     olacaksınız. Benimle savaşacak, benimle

     kazanacaksınız. Bir gün Mekke'ye dönersem

     hep beraber döneceğiz.

C) Hayır! Beni yurdumdan çıkaran, bana sırtını

     dönen, davamı inkar eden, putları bana

     tercih eden Mekke'ye ve Mekkelilere bir

     daha dönmemek üzere size geleceğim.

D)  Sizin aranızda yaşayacağım, sizin  

     aranızdayken öleceğim. Sizden sonra ise

     Müslümanlar beni ziyaret etmek için

     yurdunuza gelecekler.

E) Hayır. Benim kanım sizin kanınızdır.

     Zimmetim sizin zimmetinizdir. Ben sizdenim

     siz de bendensiniz. Sizin savaştıklarınızla

     savaşır, barıştıklarınızla barışırım.

 

63 İslam'ın ilk yıllarında putlardan hoşlanmayan, karakterli ve güvenilir insanlar tespit edilip özellikle onlara davet götürülüyordu.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu yıllarda Müslüman olan kişilerden biri değildir?

 

A) Ebu Ubeyde bin Cerrah

B) Osman bin Mazun

C) Utbe bin Rebia

D) Ebu Seleme

E) Ebu Fukeyhe

 

64 “Zeyd, bedenini Sevgili Peygamberimiz'e siper etmişti. Taşların Efendimiz'e değmemesi için çırpınıyordu. Zeyd'e isabet eden taşlar kafasını yarmıştı, bedenini kanlar içinde bırakmıştı. Zeyd acı çekiyordu. Kendine değmeyen her taş acısını artırıyordu. Zira ona değmeyen taşlar canından, anasından, babasından daha çok sevdiği Peygamber Efendimiz'e (sav) değiyordu.”

Yukarıda anlatılan hadise ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A) Kabe'nin avlusunda Mekkeli müşriklerin

     Peygamber Efendimiz'e (sav) yaptıkları

     eziyet örneklendirilmiştir.

B) Hüzün yılından önce gerçekleşmiştir.

C) Uhud Savaşı'ndan bir kesittir.

D) Kendisinden bahsedilen Zeyd,

     Zeyd bin Desine'dir.

E) Bu hadise, Mekke döneminde fakat

    Mekke dışında gerçekleşmiştir.

 

65 Müslümanların Habeşistan'a hicretleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 

A) İlk hicret edenlerden dördü kadındır.

B) Hicret eden ikinci grupta 90 kişi

     bulunmaktaydı.

C) İkinci hicrette muhacir grubun sorumlusu

     Cafer bin Ebu Talib (ra) idi.

D) Habeşistan'a hicret edenlerden hiçbiri bir

     daha Mekke'ye geri dönmemiştir.

E) Bu hicretler esnasında Habeşistan,

    Necaşi Ashame tarafından yönetiliyordu.

 

66 - Yaşadığı eziyet ve işkencelerden dolayı, kendisinden Allah'a dua etmesini isteyen sahabesine Hz. Peygamber (sav): “Sizden önceki toplumların arasında imanı güçlü öyle kimseler vardı ki, demir taraklarla bütün derileri ve etleri kemiklerinden ayrılırdı da bu şiddetli eziyetler onları dinlerinden döndüremezdi. Elbette Allah bu işi tamamlayacak ve üstün kılacaktır.  Hatta hayvanına binip San'a'dan Hadramut'a kadar tek başına giden bir kimse Allah hariç hiç kimseden korkmayacaktır...” buyurdu.

Hz. Peygamber (sav), bu sözü aşağıda ismi verilen hangi sahabenin dua talebine karşılık söylemiştir?

 

A) Abdullah bin Mesud   

B) Bilal-i Habeş   

C) Ammar bin Yasir          

D) Habab bin Eret    

 E) Mus'ab bin Umeyr

 

67 Resulullah (sav), Hılfu'l Fudul'dan bahsederken bu cemiyetin yaptığı işleri överek bazı kabile isimlerini saymış ve kendileri hakkında: “Deniz bir kıl parçasını ıslatacak kadar suya malik oldukça mazlumlarla birlikte bulunacaklarına and içmişlerdi.” buyurmuştur.

 

1. Mahzumoğulları

2. Haşimoğulları

3. Ümeyyeoğulları

4. Zühreoğulları

5. Teymoğulları

 

Yukarıdakilerden hangileri Resulullah'ın (sav) överek bahsettiği bu kabilelerden biri değildir?

 

A) 1 ve 3

B) 3 ve 4

C) 2 ve 5

D) 1 ve 5

E) 4 ve 5

 

68 Peygamber Efendimiz'in(sav)  hicreti ile ilgi verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 

A) Evden gece saatlerinde çıkmıştır.

B) Evden çıktığında Ahkaf suresinin baş kısımlarını okumuştur.

C) Hz. Ali'yi yatağına yatırmıştır.

D) Resulullah(sav) ve arkadaşı Medine yönüne

    değil Yemen yönüne doğru hareket etmiştir.

E) Mekke'den gizli şekilde çıkıp Sevr

     mağarasına ulaşmışlardır.

69 Habeşistan'da, Necaşi müşriklerin elçilerini dinledikten sonra Müslümanlara dönerek: “Sizler hem Hıristiyanlığa ve hem de putperestliğe aykırı bir din mi icat ettiniz?”  diye sorunca Cafer bin Ebu Talib (ra) ayağa kalkarak Necaşi'ye islam dinini anlatmıştır.

Hz. Cafer (ra)  konuşmasında aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir?

 

A) Peygamber bizlere komşuluk haklarına

     riayet etmeyi emretti.

B) Peygamber bizlere namuslu kadınlara iftira

     etmeyi yasakladı.

C) Peygamber bizlere cinayetten ve kan

     dökmekten vazgeçmeyi emretti.

D) Peygamber bizlere müşriklerle her türlü

     ticareti yasakladı.

E) Peygamber bizlere Allah'a hiçbir şeyi ortak

    koşmamamızı emretti.

 

70 Bir rivayete göre  amcası Ebu Talib hastalığı esnasında Peygamber Efendimiz'i (sav) yanına çağırarak: “Evladım ben öldükten sonra ……………………git. Zira onlar kendi akrabalarını korumakta herkesten ilerdedirler.” sözünü söylemiştir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Taif'e Sakif oğullarının yanına

B) Medine'ye Neccar oğullarının yanına

C) Habeşistan'a Necaşi'nin yanına

D) İran'a Kisra'nın yanına

E) Gıfar kabilesinin yanına

 

71 Ficar Savaşı'ndan sonra Mekke'de güven ve huzur kalmamıştı. Özellikle Mekke'nin bazı ileri gelenleri güçsüzlere karşı her türlü haksızlığı yapabilecek kadar fütursuzca davranıyordu. Ancak bu durumu tasvip etmeyen kişiler de vardı. Bu kişiler bir araya gelerek Hılfu'l Fudul adıyla anılan gönüllü bir grup kurdular.

1. Ahnes b. Şerik

2. Nübeyh b. Haccac

3. As b. Vail

4. Ebu'l Bahteri

5. Ebu Cehil

 

Yukarıdakilerden hangileri bu grubun hak talep ettiği zalim kimseler arasında geçmemektedir?

A) 1 ve 4           

B) 2 ve 3          

C) 3 ve 4

D) 1 ve 2            

E) 2 ve 5

 

72 Aşağıdakilerden hangisinde Peygamber Efendimiz'in(sav), Allah'ın kendisini İsmailoğullarından silsile yoluyla süzüp çıkardığını söylediği üç kabile sırasıyla doğru verilmiştir?

A) Kinane - Haşimoğulları - Kureyş

B) Kinane - Kureyş - Haşimoğulları

C) Kureyş - Haşimoğulları - Kinane

D) Kureyş - Kinane - Haşimoğulları

E) Haşimoğulları - Kinane – Kureyş

 

73 Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla mücadele ederken kullandıkları yöntemlerden biri değildir?

 

A) Yalan ve İftira

B) Mekke dışına sürmek

C) Kur'an-ı Kerim'e karşı alternatif aramak

D) İnananlara işkence etmek

E) Boykot

74 Ebu Talip, Şi'b'de Hz. Peygamber'i (sav)   koruma işini oldukça ciddiye alıyordu. O'na gelebilecek zararları önlemek için, geceleri uyku saatinde diğerlerinin bulunduğu ortamda Hz. Peygamber'in (sav)   yatağına girmesini istiyordu. Etrafındakilerin tümü uyuyunca, O'nu uyandırıp oğullarından, kardeşlerinden veya amcaoğullarından birini O'nun yatağına yatırıyor O'nun da başka yerde yatmasını sağlıyordu.

Verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

 

A) Ebu Talip, Hz. Peygamber'i (sav)   kendi

     öz evladına tercih etmiştir.

B) Ebu Talip, O'nu koruma işini ciddiye

    almıştır.

C) Geceleri Hz. Peygamber'i (sav) korumak

     İçin, O'nun yattığı yeri değiştirmiştir.

D) Ebu Talip, Hz. Peygamber'i (sav)

     korumak için her gece sabaha kadar

     nöbet tutmuştur.

E) Ebu Talip, akrabalarını O'nun yatağına

    yatırmıştır.

75 Hidayet nedir? Hidayet Taif dönüşü Utbe ve Şeybe'nin bağında Addas'tır. Tüyleri diken diken, kalbi coşkun seller gibi, gözleri yaşlı efendileri Utbe ve Şeybe'ye koşup: “Efendim, Efendim! Bütün yeryüzünde ondan daha hayırlısı yoktur. Kesinlikle o Allah'ın Resulü'dür.” deyip aşık olmaktır Allah'a ve Resulüne.

Yukarıdaki parçada bahsi geçen Addas isimli köle hangi peygamberin memleketindendir?

A) Hz. İbrahim                         

B) Hz. Şuayb

C) Hz. Yunus

D) Hz. Musa                             

E) Hz. Yusuf

76 Hz. Peygamber (sav)  kendisine vahiy gelmeyen konularda sahabesiyle istişarede bulunurdu. Konuyu bütün detaylarıyla anlatarak kendilerinden görüşlerini anlatmalarını ister ve fikirlerini dikkatlice dinlerdi.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Hz. Peygamber'in (sav) istişare etmesinin amaçlarından biri değildir?

A) En doğru kararı vermek

B) Herkesi memnun etmek

C) İnsanlara değer verdiğini göstermek

D) Birlik ve beraberliği sağlamak

E) Ümmetinin takip edeceği yol ve yöntemi göstermek

77 Yer Mekke. Nadr bin Haris, Yüce Kur'an'a karşı önce İran masallarını denedi. İnsanları bu safsatalarla Kur'an'dan döndürmeye çalıştı. Etkili olamayınca kadın silahını kullandı. Cariyesine şarkı söyleterek Kur'an'ın yaydığı hidayet nurunu söndürmeye çalıştı. Bugün de şeytanlar aynı yöntemleri kullansalar da unuttukları bir şey vardı: Güneş balçıkla sıvanmazdı.

Yukarıda verilen parçadan çıkarılabilecek temel sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam düşmanları Allah'ın nurunu

     söndürmeye çalışsalar da hiçbir zaman

     başaramayacaklardır.

B) İslam dini aleyhine çalışanları engellemek

     için bilim ve teknolojiye önem vermeliyiz.

C) Nadr bin Haris İslam düşmanlığında

     Mekke'nin ileri gelenlerindendi.

D) Müzik her devirde İslam aleyhinde kullanılan

     bir araç olmuştur.

E) Mal ve makam her zaman için büyük birer

     imtihan sebebidir.

78 Tarihi bir sened niteliği taşıyan Medine Vesikası incelendiğinde bu vesika için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Peygamberimizin özgürlük ve adalete verdiği      önemi gösterir.

B) Farklı görüş ve inançtaki insanlarla birlikte      yaşamayı öngörür.

C) Dış düşmana karşı genel bir cephe

     oluşturulduğunu gösterir.

D) O günkü şartlara göre Müslümanlar için

     siyasi bir zafer niteliğindedir.

E) Mekkelilerin bir daha Müslümanlara yönelik

      baskı ve taarruzda bulunamayacağını

      gösterir.

(Doğruhaber)