2. Kategori 'Siyer Sınavı' Soruları - A KİTAPCIĞI

2. Kategori 'Siyer Sınavı' Soruları - A KİTAPCIĞI

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından her yıl Türkiye genelinde yüzbinlerce kişinin katılımıyla düzenlediği Siyer Sınav'ı bu yıl 18 Şubatta (bugün) gerçekleşti.

Peygamber Sevdalıları Platformu'nun geleneksel hale getirdiği siyer sınavı 18 Şubat'ta Türkiye genelinde bugün yapıldı.

İşte sınavda çıkan o sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Devri'nde görülen bir özellik değildir?

A) Allah inancı
B) İnsanlar arasında eşitlik
C) Haksızlık ve zulüm
D) İçki, fuhuş ve hırsızlık

 

2. Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca doğruları söylemiş, kimseye haksızlık yapmamış, herkesin güvenini kazanmıştır. Bu nedenle O'na ‘'Güvenilir” anlamına gelen ……………. diye hitap ediliyordu.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) El-Emin                         
B) Resul
C) Nebi                               
D) Mahmud

 

3. Peygamber Efendimiz'in (sav) babasının soyu ………………….. kabilesinden, annesinin soyu da ………………kabilesinden gelmektedir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Vehboğulları -  Zühreoğulları
B) Zühreoğulları -  Vehboğulları
C) Haşimoğulları -  Zühreoğulları
D) Osmanoğulları - Vehboğulları  

 

4. Mute Savaşı'yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Savaşın sebebi İslam elçisinin şehid
     edilmesidir.
B) Halid b. Velid'e bu savaştan sonra
     “Seyfullah” ismi verilmiştir.
C) Zeyd b. Harise, Abdullah b. Revaha,
     Cafer-i Tayyar gibi sahabeler şehid
     olmuşlardır.
D) İslam ordusu ile Sasani Devleti
     arasındaki ilk savaştır.                                

 

5.

I. Bilgi: Peygamber Efendimiz'in(sav) mucizelerinden biri olan Ay'ın Yarılması olayı Mekke döneminde gerçekleşmiştir.
II. Bilgi: Hz. Hamza Peygamberimiz'i(sav) öldürmeye gittiği vakit kardeşi Esma'nın evinde Habbab bin Eret'ten Fussilet suresini dinlemiştir.
III. Bilgi: Müşriklerin toplanıp karar aldıkları merkeze “Daru'l Erkam” denir.
IV. Bilgi: Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar Cafer bin Ebu Talib başkanlığında Necaşi ile görüşmüşlerdir.

Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I-II doğru, III-IV yanlıştır.
B)  I-IV doğru,  II-III yanlıştır.
C)  I-II-III doğru, IV yanlıştır.
D) IV doğru, diğerleri yanlıştır.  

     
6. 1-İran hükümdarının sarayında 14 sütun

     yıkıldı.
2-Mecusilerin bin yıldan beri sönmeyen
    kutsal ateşi söndü.
3-Mısır'da kıtlık yaşandı.
4-Semave Vadisi su baskınına uğradı.
5-Ka'be'nin içinde bulunan 360 put yüzüstü
    devrildi.
6-Bizans hükümdarı rüyasında saltanatının
    yıkılacağını gördü.

Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi Peygamber Efendimiz'in (sav) doğduğu gece meydana gelmiştir?

A) 6            B) 5            C) 4           D) 3

 

7.

I-  Günde beş vakit namaz hediye olarak
     verildi.
II- Peygamber Efendimiz(sav) Cebrail ile
     birlikte bu yolculuğu yapmıştır.
III- Peygamber Efendimiz'e (sav)
     Cennet ve Cehennem gösterilmiştir.
IV-Bu yolculuk Ramazan ayında Kadir
     Gecesi'nde olmuştur.

Yukarıda İsra ve Mi'raç olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I-II   
B) II -III 
C) I-II-III
D) I-II-III-IV  

 

8. Peygamberimizin(sav) hayatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberimizin(sav) amcası Ebu
     Talib'e, saçları beyaz olduğu için,
     “Şeybe” denilirdi.
B) Peygamberimiz'in (sav) amcalarından
     en tanınanları; Ebu Talib, Ebu Leheb,
     Hz. Abbas ve Hz. Hamza'dır.
C) Yüce Allah'ın Hz. Adem'e yüklediği nur
     nesiller yoluyla,  Peygamberimiz'e (sav)
     geçmiştir.
D) Peygamberimiz'in (sav) babası
     Abdullah kervanla gittiği Şam'dan
     dönerken vefat etmiştir.

 

9. Araplarda bir gelenek olarak, insanlar ilk erkek çocuğunun adıyla anılırdı.  İlk erkek çocuğundan dolayı Peygamber Efendimiz'e (sav)  hangi isimle hitab ediliyordu?

A) Ebu'l-İbrahim
B) Ebu'l- Abdullah
C) Ebu'l- Hüseyin
D) Ebu'l- Kasım


10.

I-Halime

II-Sümeyye
III-Süveybe Hatun
IV-Sevde
V-Amine

Yukarıda ismi geçenlerden hangileri Peygamber Efendimiz'i (sav) emzirmiştir?

A) III-IV-V
B) I-III-V
C) I-II-III
D) I-II-IV

11. Allah'a inandığı ve yolundan dönmediği için Allah yolunda ilk şehid edilen kadın sahabe kimdir?

A) Sümeyye
B) Nesibe Hatun
C) Naile
D) Ümmü Eymen


12. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in (sav)  Veda Hutbesi'nde yer alan konulardan biri değildir?

A) Namazın önemi
B) Kadın hakları
C) Kardeşliğin önemi
D) Faizden kaçınılması  

 

13. Fil Olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberimiz'in (sav) doğumundan
     önce gerçekleşmiştir.
B) Yemen valisi Ebrehe, kıskançlığından
     dolayı Kâbe'yi yıkmak istemiştir.
C) Mahmud adlı fil yere çökmüş ve Allah
     Ebabil kuşlarıyla Kâbe'yi korumuştur.
D) Mekkeliler Ebrehe'ye karşı Bizans'tan
      yardım istemiştir.

 

14. Medine Vesikası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Medine İslam devletinin ilk
     anayasasıdır.
B) Bu vesika ile farklı unsur ve
     toplumlardan oluşan bir devlet yapısı
     ortaya çıktı.
C) Medine'deki Muhacir, Ensar, Müşrik ve
     Yahudilerin ortak bir anayasası
     hükmündedir.
D) Zina, içki ve faiz gibi kötülükleri    
     yasaklayan maddelerden oluşur.


15. I-  Peygamber Efendimiz (sav), amcasının

     ısrarı üzerine müşriklerin bayram
     olarak kutladıkları bir güne katıldığı
     sırada putların bulunduğu meydanda
     aniden bayıldı.
II- Çobanlık yaparken Peygamber
     Efendimiz (sav), şehirde yapılan  bir
     düğünü seyretmek istedi. Sürüsünü
     arkadaşına emanet ederek düğün evinin
     yanına kadar gitti. Ancak, o anda üzerine
     uyku çöktü ve uyuyakaldı.

Yukarıda geçen iki olaydan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamber Efendimiz (sav) hayatında
     hiçbir düğüne gitmemiştir.
B) Peygamber Efendimiz (sav)  kötü
     davranıştan korunmuştur.
C) Peygamber Efendimiz (sav)
     günahlardan uzak tutulmuştur.
D) Peygamber Efendimiz (sav) Allah'ın
      terbiyesi ile büyümüştür.


16. Peygamber Efendimiz (sav) ile Hz. Ebu Bekir Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde, kendilerine kılavuzluk eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amir bin Fuheyre
B) Abdullah bin Uraykıt
C) Kulsum bin Hidm
D) Süraka  

 

17. Mekke'de yeni doğan çocuklar sütanneye verilir, belirli bir süre geçtikten sonra tekrar annelerine teslim edilirdi. 

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamadan dolayı Peygamberimiz'in (sav) kazandığı özelliklerden biri değildir?

A) Arapçayı çok güzel bir şekilde
     konuşmayı öğrenmiştir.
B) Doğal ortamda sağlıklı büyümüştür.
C) Beni Sad kabilesini ve yaşam tarzını
     tanıma fırsatı bulmuştur.
D) Bu dönemde ata binmeyi ve yüzmeyi
     öğrenmiştir.

 

18. Kötülük ve ahlaksızlığın aşırı bir şekilde yaygın olduğu bir devirde Hz. Hatice herkes tarafından  “temiz kadın” lakabı ile anılıyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice'nin bu lakapla anılmasının sebeplerinden biri değildir?

A) İffetli olması
B) Ahlaklı olması
C) Cömert olması
D) Namuslu olması

 

19, 20 ve 21. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Kâbe, deprem ve sel felaketlerinden dolayı yıkılma noktasına gelmişti. Son olarak kadının birinin yaktığı ateş, Kâbe'nin örtüsüne sıçramış ve Kabe yanmıştı. Mekkeliler kendi aralarında Kâbe'yi yeniden inşa etme kararı aldılar. Kabe'yi yeniden inşa ettikten sonra Hacerü'l Esved'i yerine koymaya sıra geldiğinde aralarında anlaşmazlık başladı. Neredeyse birbirleriyle savaşacaklardı. Bu sırada orada bulunan yaşlı bir adam, eliyle bir kapıyı işaret ederek: “Beni Şeybe kapısından ilk giren kişi aramızda hakem olsun” dedi. O kapıdan Peygamberimiz girdi ve onlardan bir örtü isteyerek onu yere serdirdi. Her kabileden bir kişi örtünün bir ucundan tutup kaldırdı ve Peygamberimiz bu taşı yerine koydu. Bu olaya Kâbe Hakemliği denir. Bu olay gerçekleştiğinde Peygamberimiz 35 yaşındaydı.


19. Yukarıda verilen parçadaki olaydan çıkarılacak ana fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamber Efendimiz (sav)
     güvenilir bir kişiliğe sahiptir.
B) Peygamber Efendimiz (sav)
     yardımseverdir.
C) Peygamber Efendimiz (sav) ileri
     görüşlüdür.
D) Mekke'deki kabileler arasında sürekli
     ayrılıklar yaşanmaktadır.  

 

20. Kabileler arasında yaşanan anlaşmazlığın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabe örtüsünün yerine konulması
B) Kabe'nin tamirine harcanan masrafların
     bölüşülememesi
C) Kabe tamirinde çalışanlara yapılan kötü
     muamele
D) Hacerü'l- Esved'i yerine koyma şerefini
     kazanmak istemeleri

21. Kabileler arasında büyük bir kavgaya dönüşmek üzere olan anlaşmazlık Peygamber Efendimiz (sav) tarafından nasıl çözülmüştür?

A) Hacerü'l Esved'in her kabileden birinin
     tuttuğu bir örtü üzerinde taşınmasıyla
B) Hacerü'l Esved'i Kureyş'in en güçlü
     kabilesine taşıtmasıyla
C) Mekke'nin en yaşlısı olan Beni
     Şeybe'nin önerisini kabul ederek
D) Hacerü'l Esved'i Mekke'ye ilk yerleşmiş
     olan kabileye taşıtmasıyla

 

22. Aşağıdaki şahıslardan hangisi Hz. Ebubekir'in(ra) gayretleriyle Müslüman olanlardan değildir?

A) Osman b. Affan        
B) Sad b. Ebi Vakkas
C) Talha b. Ubeydullah
D) Sad b. Muaz


23. Peygamberimiz(sav) sütannesinin yanında toplam kaç yıl kalmış ve sütannesi onu kaç yaşında annesine teslim etmiştir?

A) 6 Yıl - 7 Yaşında        
B) 3 Yıl - 4 Yaşında
C) 4 Yıl - 5 Yaşında         
D) 7 Yıl - 8 Yaşında

 

 

24. Ey Allah'ım! Gücümün zayıflığını, çaresiz kalışımı, insanlar nazarında hor görülüşümü sadece sana arz ve şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim! Herkesin hor gördüğü çaresizlerin Rabbi sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Huysuz, yüzsüz bir düşmanın eline beni bırakmayacak kadar merhamet sahibisin… Allah'ım! Sen razı oluncaya kadar affını diliyorum. Her kuvvet ve kudret, ancak seninle kaimdir.

Peygamber Efendimiz'in (sav) yukarıdaki duayı yapma sebebi aşağıda verilen olaylardan hangisidir?

A) Müslümanlara uygulanan boykot
B) Hz. Hamza'nın şehit olması
C) Taif'te uğradığı haksızlık
D) Reci ve Biri Maune Olayı  25.

 

25. Abdulmutalib vefat edeceği zaman bütün oğullarını çağırmış ve onları tek tek süzerek torununu kime emanet edeceğini düşünmeye başlamıştı. Derken oğullarından  ……………….. ve  ……………….. Peygamberimizi (sav) yanına almak istediler. Aralarında kura çekilince kura ………çıktı.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Abbas- Zübeyir-Zübeyir
B) Zübeyir-Ebu Talib-Ebu Talib
C) Abbas-Ebu Talib-Ebu Talib
D) Ebu Talip-Hamza-Hamza

 

26. İslam'ı kabul ettikten sonra, babası Ebu Uhayha tarafından sopalarla dövüldü, hapsedildi, aç ve susuz bırakıldı. Hatta babası zengin olduğu için onu malından mahrum edeceğini söyledi. O bunu hiç umursamamıştı. Çünkü Allah'a iman onun için en büyük zenginlikti.

Yukarıdaki metinde bahsedilen Müslüman genç kimdir?

A) Halid bin Said
B) Osman bin Affan
C) Sad bin Ebi Vakkas
D) Talha bin Ubeydullah


27.  ‘' Ya Sabahah! Ya Sabahah! Ey Kureyş topluluğu! Ben, bu dağın arkasında size baskın yapmak isteyen düşman atlılarının olduğunu söylesem bana inanır mısınız? ‘' diye sorup onaylarını aldıktan sonra onları İslam'a davet etmiştir.


Peygamber Efendimiz'in (sav), yukarıdaki sözü söylediği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merve Tepesi
B) Uhud Dağı
C) Nur Dağı
D) Safa Tepesi

 


28. Medine'ye hicret edildiğinde herkes gizlice Mekke'den ayrılıyordu. O ise, “Karısını dul bırakmak, anasını ağlatmak, çocuklarını babasız bırakmak isteyen varsa, şu vadide önüme çıksın” diyerek müşriklere meydan okuyup açıktan hicret etti.

Yukarıda sözü edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Hamza(ra)      
B) Hz. Ömer(ra)
C) Hz. Ali(ra)              
D) Hz. Osman(ra) 

 

29. Sevgili Peygamberimiz'in (sav) hayatının her dönemi bizler için güzel bir örnek olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in (sav) çocukluğuyla ilgili örnek davranışlarından biri değildir?

A) Peygamberimiz (sav) 12 yaşına kadar
     dedesinin peşini hiç bırakmaz, o nereye
     giderse peşinden giderdi.
B) Büyükleri başlamadan yemeğe
     başlamaz, yemek için amcasının
     başlamasını beklerdi.
C) Hem annesine hem de amcasının
     yanında iken yengesi Fatıma'ya yardım
     eder, elbiselerini kirletmezdi.
D) Amcası Ebu Talib'e her zaman yardım
     eder, onun maddi yönden durumunu
     düzeltmesi için koyunlarına çobanlık
     yapardı.

 

30. Peygamberimiz (sav), ilk olarak yakın çevresinden başlayarak insanları İslam'a çağırdı.  İslam'a davet edildiğinde, ‘'Babama danışayım ‘' diye izin alan ancak ‘'Allah beni yaratırken babama sormadı. Ben de Allah'a ibadet etmek için babama danışmayacağım ‘' diyerek Müslüman olan sahabe kimdir?

A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebubekir


31. Demirlerle dağlanıyor, sırtüstü ateş parçaları üzerine yatırılıyordu. Bu kadar işkence yetmiyormuş gibi bir de o haldeyken sırtındaki yağlar eriyinceye kadar göğsüne basılıyordu. Bu arada acıya dayanamıyor, sürekli bayılıyordu. Ama o tüm işkencelere rağmen dininden vazgeçmiyordu.

Yukarıda anlatılan sahabe kimdir?

A) Süheyb-i Rumi
B) Ammar bin Yasir
C) Zeyd bin Sabit
D) Habbab bin Eret

 

32. Mekke'nin ileri gelenlerinden bazıları Müslüman olan kölelere eziyet ediyordu. Onlardan biri de Bilal-i Habeş idi. Efendisi O'na eziyet ettikçe Bilal, ‘'Ahad, Ahad'' yani Allah birdir diyordu.

Bilal-i Habeşi'ye eziyet eden müşrik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil
B) Ebu Leheb
C) Ümeyye bin Halef
D) Velid bin Muğire  

 

33. - Peygamberimiz'in (sav) 40 yaşlarına
   gelince Hira Mağarasına çekilip
   düşünmesi
- Peygamberimiz'in (sav),  Varaka'dan  
   kavminin kendisini yurdundan
   çıkaracağını öğrenmesi
- Cebrail(as)  ile görüştükten sonra dönüş
   yolunda taşların ve ağaçların O'nu: “Es-
   Selamu Aleyke Ya Resulallah” diye
   selamlaması

Yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında;

I- Allah peygamberlik vazifesini vermeden önce Peygamberimiz'i(sav) bu kutlu göreve hazırlamıştır.
II- Peygamberimiz(sav) bütün varlıkların dilini öğrenmiştir.
III- Allah Resulü peygamberliğin ne kadar zor olduğunu anlamıştır.

Yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız I      
B) Yalnız II     
C) I ve III      
D) I, II, III


34. İslam dini Mekkeliler arasında yayılmış ve Müslümanların sayısı her geçen gün artmaya başlamıştı. Bununla birlikte müşriklerin kinleri kabarmış ve yaptıkları işkenceler de artmaya başlamıştı. Artık Müslümanların dayanacak gücü kalmayınca Peygamberimiz (sav), bir kısım sahabenin Habeşistan'a hicretine izin vermişti.

Aşağıdakilerden hangisinde hicret yeri olarak Habeşistan'ın seçilmesinin nedeni verilmiştir?

A) Mekke'de işkencelerin artması
B) Habeş kralının adaletli olup halkına iyi
     davranması
C) Mekke'nin çok sıcak olması
D) Habeşistan'a ulaşımın daha kolay
     olması

 

35. Peygamberimiz'e (sav) sürekli eziyet edenlerden biri de Tebbet suresiyle gazaba uğrayacağı bildirilen Ebu Leheb'in eşi Ümmü Cemil'di. Peygamberimiz'in ayakları kanasın diye yürüdüğü yollara dikenler koyuyordu.

Bundan dolayı Tebbet suresinde Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil hakkında hangi ifade kullanılmıştır?

A) Deve tabanı
B) Kömür ateşi
C) Odun hamalı
D) Zincir halkası  

 

36. Esma: Veda Hutbesi'nden sonra, “Bugün dininizi tamamladım. Üzerinizdeki nimetimi de tamamlayıp size din olarak İslamiyet'i seçip kabul ettim.” ayeti inmiştir.(Maide-3)

Halil : Peygamberimiz'in(sav) vefatına yakın yalancı peygamberler ortaya çıkmıştır. Bunlardan iki tanesi Müseylemet'ül Kezzap ve Esved-i Ansi'dir.
Bilal: Peygamberimiz(sav), çok genç yaşlardaki Usame bin Zeyd'i Yemen'e vali olarak yollamıştır.

Yukarıdaki bu ifadeleri kullananlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hepsi doğru bilgi vermiştir.
B) Bilal yanlış, diğerleri doğru bilgi
     vermiştir.
C) Bilal ve Halil yanlış, Esma doğru bilgi
     vermiştir.
D) Hepsi yanlış bilgi vermiştir.

 

37. Peygamber Efendimiz'in (sav) yıkanması ve defnedilmesi işleminde aşağıdaki isimlerden hangisi görev almamıştır?

A) Hz. Ebubekir                
B) Hz. Ali                   
C) Fadl                     
D) Hz. Abbas


38. “ –Müjde ya Muhammed! Bu gördüğün Musa peygambere yüce Allah'ın gönderdiği Namus-u Ekber'dir. Ah keşke kavmin seni yurdundan çıkaracağı zaman sağ olsaydım.”

Yukarıda verilen sözü aşağıdakilerden hangisi söylemiştir?

A) Mutim bin Adiy
B) Varaka bin Nevfel
C) Kusay bin Kilab
D) Abdullah bin Cuda

 

39. Mekke'de kimsenin sırtını yere getiremediği çok güçlü bir pehlivan vardı. Efendimiz ona, güreşte yenildiği takdirde İslam'ı kabul edip etmeyeceğini sordu. Pehlivan da: ‘'Yenilirsem İman edeceğim.'' diye cevap verdi. Peygamberimizle üç kez güreşti ancak her defasında yenilmesine rağmen verdiği sözde durmadı.

Peygamberimize yenildiği halde sözünde durmayan bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dücane
B) Rükane
C) Semure
D) Revaha 

 

40. Hz. Hatice, düğünden sonra Peygamberimiz'e (sav) kölesini hediye etmiştir. Peygamberimiz ise o köleyi özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bu kölenin babası onu almak için Mekke'ye geldiğinde, babasıyla geri dönmeyip peygamberimizin yanında kalmayı tercih etmiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz bu köleyi evlatlık olarak kabul etmiştir.

Peygamberimizin evlatlık olarak kabul ettiği bu kölenin adı nedir?

A) Zeyd bin Harise
B) Bilal-i Habeş
C) Ammar bin Yasir
D) Abdullah bin Mes'ud

 

 

41.
I- Çobanlık
II- Tüccarlık
III- Demircilik
IV- Çiftçilik

Peygamber Efendimiz(sav) yukarıdaki mesleklerden hangisini yapmıştır?

A) Yalnız I
B) I – II
C) I – II – III
D) I – II - IV


42. Asla içki içmedim, fuhuştan nefret ettim.
Kız çocuklarını diri diri gömenlere elimden geldiğince engel oldum.
Fakirleri ve yoksulları her zaman doyurdum.
Çünkü ben,
……………………….

Abdulmuttalib hakkında verilen bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Allah'a inanıyorum.
B) Vicdanımın sesine kulak veriyorum.
C) Ahlaklı insanın bunu yapması gerektiğine
      inanıyorum.
D) Bu dünyanın dışında bir dünyanın
     olduğuna inanıyorum.

 

43. Yarışma kitabımız, Hz. Peygamber'in (sav) hayatını bazı kişilerin dilinden anlatmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Dedesi Abdulmuttalib
B) Kızı Fatıma
C) Damadı Ali
D) Amcası Ebu Talib  

 

44. 1- “Öyle musibetler yağdı ki benim üzerime, gece olurdu dökülseydi gündüzlerin üzerine.”

2- “Ey İnsanlar! Her kim Muhammed'e tapıyor ise bilsin ki o öldü. Her kim Allah'a tapıyor ise bilsin ki Allah diridir.”
3- “Sen gönderildiğin din üzere devam et. Vallahi ben sağ oldukça sana kimse dokunamayacak.”  

Yukarıda verilen sözler, söyleyenleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?

A) Ebu Talib
B) Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Abbas
D) Hz. Fatıma

 


45. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in (sav), Hira Mağarası'nda yalnızlığa çekilme sebeplerinden biri değildir?

A) Haksızlık ve zulmün artması
B) İçki ve zinanın artması
C) Putlara tapmanın artması
D) Sahabelerin sıkıntılarının artması


46. “Torununa niçin Muhammed ismini verdin?” diye  Abdulmuttalib'e, sorduklarında: “Çünkü gökte ……………. yerde ……………… onu övmelerini istedim.” demiştir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Meleklerin / insanların
B) Allah'ın / meleklerin
C) Meleklerin / müminlerin
D) Allah'ın / insanların

 

47. Peygamber Efendimiz'in (sav) de üye olduğu Hılful- Fudul Cemiyeti'nin kurulma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlara tapılmasını yasaklamak
B) Zulme ve haksızlığa uğrayan kişilere
     yardım etmek
C) Köleliği kaldırmak
D) Fakir insanlara yardım etmek  

 

48. Annesini çok sever ve sayardı. 17 yaşında Müslüman olunca annesi onu İslam'dan vazgeçirmek için çok uğraştı. Hatta ona karşı Kur'an'ın annelere iyi davranmayla ilgili ayetlerini okudu. Fakat o vazgeçmedi ve annesine şöyle dedi:

“Ey anne! Yüz canın olsa, İslam'ı bırakmam için tek tek versen, yine de İslam'dan ayrılmam.”

Yukarıda anlatılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Ubeyde bin Cerrah
B) Zeyd bin Harise
C) Abdurrahman bin Avf
D) Sad bin Ebi Vakkas

 

49. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Anlaşması'nın maddelerinden biri değildir?

A) Müslümanlar, Kâbe'yi ziyaret 
     etmeksizin Medine'ye geri dönecektir.
B) Müslümanlardan Mekke'ye
     sığınanlar iade edilmeyecektir.
C) Anlaşmanın süresi on yıl olacaktır.
D) Müslümanlar umre yapmak için başka
      bir şehre gidecektir.

 


50. Müdlicoğulları diye bir topluluk vardı. Bu kabile ayak izlerine bakarak bir insanın nasıl özellikler taşıdığını bilirdi.

Bu topluluk Peygamber Efendimiz'in (sav) ayak izlerini hangi peygamberin ayak izlerine benzetmiştir?

A) Hz. Adem (as)
B) Hz. Nuh (as)
C) Hz. İbrahim (as)
D) Hz. İsmail (as)

 

51. Peygamberimizi öldürmek için yola çıkmıştı. Yoldayken kardeşi ve eniştesinin Müslüman olduğunu duyduktan sonra  öfkeyle doğrudan kardeşinin evine gitti. Kardeşini ve eniştesini dövdükten sonra dinlediği ayetler bir anda gönlünü yumuşattı.  Daha sonra Erkam'ın evine gidip Peygamberimizle görüştü ve  Müslüman oldu.
 
Sözü edilen bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Hamza  

 

52. Müşrikler, Ebu Talib'e gelerek: “Sen, ya kardeşinin oğlu Muhammed'i bizimle uğraşmaktan vazgeçir ya da hem onunla hem de seninle çarpışırız!”  diyerek tehdit ettiler. Ebu Talip olup bitenleri kendisine anlatınca, Peygamber Efendimiz (sav) cevaben: “Güneşi sağ elime ve ayı sol elime koysalar, yine de bu dinden ve bu davetten vazgeçmem.” demiştir.

Peygamber Efendimiz'in (sav) verdiği bu cevap onun hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?

A) Dürüst olması
B) Adaletli ve hoşgörülü olması
C) Azimli ve kararlı olması
D) Mütevazı olması

 

53.

I- Adaletli olmak,

II- Güvenilir olmak,
III- Başkasına ait hiçbir şeye izinsiz el
      sürmemek

     
Yukarıdakilerden hangisi bir Müslümanın sahip olması gereken özelliklerindendir?

A) Yalnız I  
B) I ve II 
C) I ve III 
D) I, II ve III


54. Peygamber Efendimiz (sav) doğduğu zaman İran veziri bir rüya görmüştü. Bu rüyaya göre birçok deve, hızlı koşan atları İran topraklarına doğru kovalıyordu.

Satıh adlı kahin bu rüyayı nasıl bir peygamberin geleceğine yorumlamıştır?

A) Kılıç sahibi bir peygamber
B) Merhamet sahibi bir peygamber
C) Bereket sahibi bir peygamber
D) Asa sahibi bir peygamber

 

55. Mekke fethedildikten sonra Peygamber Efendimiz(sav)  Kâbe'ye girdi ve elindeki asası ile işaret ettiği putlar bir bir yere devrildi.

Peygamber Efendimiz'in (sav), putlar devrilirken okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca
     senden yardım dileriz.
B) Hak geldi, batıl zail oldu. Gerçekten batıl,
     daima yok olmaya mahkûmdur.
C) Bu, kendisinde şüphe olmayan,
     muttakiler için yol gösterici olan bir
     kitaptır.
D) Sana savaş ganimetlerini sorarlar. De ki:
     "Ganimetler Allah'ın ve Resûlü'nündür.  

 

56. I. Bedir Savaşı

II. Heyetler Yılı
III. Hudeybiye Anlaşması
IV. Mescid-i Nebevi'nin inşası
V. Mute Savaşı

Yukarıda verilen olayların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV, I, III, V, II  
B) II, V, I, IV, III 
C) I, IV, II, III, V 
D) II, V, III, IV, I

 


57. ‘'Asker sayısının fazla olması her zaman savaşların kazanılmasında etkili değildir. İslam ordusu birçok savaşta düşman karşısında sayısal olarak az olmasına rağmen zafer kazanmıştır.''

I. Bedir Savaşı
II. Huneyn Savaşı     
III. Mute Savaşı
IV. Tebük Gazası

Yukarıdaki olaylardan hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

A) I ve III   
B) I, II ve III      
C) I, III ve IV      
D) II, III ve IV

 


58. Abdulmuttalib Peygamber(sav)'i sütanneye verirken aralarında şu konuşma geçer:

-Sen kimsin ey kadın?
-Ben Sadoğulları Kabilesi'nden bir kadınım
-İsmin nedir?
-Halime
-Ne güzel! Ne güzel! Sad …………. ve …………. iki güzel özelliktir. Dünyanın hayrı, ahiretin izzet ve şerefi bu iki özelliktedir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken ifadeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Yumuşaklık / cesaret
B) Mutluluk / yumuşaklık
C) Yumuşaklık / mutluluk
D) Cesaret / mutluluk

 

59. Birinci Akâbe Biatı'ndan sonra Medineli Müslümanlara dinlerini öğretmek, Kur'an okumak ve imamlık yapmak üzere, Peygamber Efendimiz'in (sav) Medineli Müslümanlarla birlikte gönderdiği İslam'ın ilk öğretmeni kimdir?

A) Ammar bin Yasir
B) Zeyd bin Harise
C) Es'ad bin Zürâre
D) Mus'ab bin Umeyr  

 

60. Biz Müslümanlar hem dünyada hem de ahirette ebedi huzuru istiyorsak Peygamberimizin(sav) hayatını iyi öğrenmeliyiz. Öğrendiklerimizi de hayatımızda uygulayıp O'nun ahlakı ile ahlaklanmaya gayret göstermeliyiz. Bilmeliyiz ki ancak O'nun sünnetini yerine getirirsek mutlu olabiliriz.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz' in (sav) hayat tarzına/sünnetine örnek verilemez? 

A) İslam düşmanlarını rahatsız edecek
     davranışlardan kaçınmak
B) Zalime karşı, mazlumun yanında olmak
C) Müslüman kardeşlerimize karşı şefkatli
     ve merhametli olmak
D) Türk, Kürt, Arap demeden bütün
      Müslüman kardeşlerimizi sevip, ırkçılık
      yapmamak

 

61. Peygamber Efendimiz(sav) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ficar Savaşları'nda amcalarına sadece
     ok toplamış, bizzat savaşmamıştır.
B) Küçükken yaşıtlarıyla sık sık kavga
     etmiştir.
C) Babasını hiç görmemiştir.
D) Hiçbir zaman yalan söylememiştir.

 


62. Hz. Davut ve Hz. Musa peygamberlerin de çobanlık yaptıklarını duyduğunu söyleyen Ebu Talib, Peygamber Efendimiz'i (sav) kastederek: “Zannedersem onun gibi yüksek yaratılışta olan insanlar için çobanlık …………….. bir eğitimdi.” demiştir.

Yukarıdaki boşluğa hangi kelime getirilmelidir?

A) Çağdaş
B) Nitelikli
C) Geleneksel
D) Manevi

 

63.
I-Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak
II-Hırsızlık yapmamak
III-Zina etmemek
IV-Oruç tutmak

Yukarıdakilerden hangileri Birinci Akabe Biatı'nda Medineli Müslümanların Peygamberimize biat ettiği şartlardandır?

A) I ve II    
B) II ve III  
C) I, II ve III 
D) I, II, III ve IV 

 

64. Müslümanların Mekke'de çektiği eziyet, hakaret ve işkenceler bir türlü sona ermiyordu.  Peygamberimiz(sav) artık dayanacak gücü kalmayan sahabelere Medine'ye gitmelerini emretmişti. Bunun üzerine sahabeler kendi öz yurtlarını bırakıp onları kardeş gibi görecek olan Ensar'ın yanına gitmeye başlamışlardı.

Buna göre Medine'ye ilk hicret eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esad bin Zurare
B) Osman bin Affan
C) Ebu Seleme
D) Habbab bin Eret

 

65. Aşağıdakilerden hangisi Mekke'nin Fethi'yle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Müşriklerin Hudeybiye Antlaşması'nı
     bozmasıyla başlamıştır.
B) Kabe putlardan temizlenmiştir.
C) İslam'ın önündeki büyük engel ortadan
      kaldırılmıştır.
D) Geçmişte Müslümanlara zulmeden
      bütün müşrikler cezalandırılmıştır.

 

66. Yemen valisi Ebrehe insanların Kâbe'yi ziyaret etmesinden çok rahatsızdı. Bu nedenle altından, gümüşten ve değerli eşyalardan bir kilise yaptırdı. Amacı insanların Kâbe'ye gitmesini engellemekti.

Ebrehe'nin yaptırdığı bu kilisenin ismi nedir?

A) San'a
B) Kulleys
C) Ravza
D) Mescid

 

67. İslam ordusu Tebük Seferi'ne çıktıktan sonra, Medine'de münafıklar ve özürlüler dışında üç Müslüman da sefere katılmamıştı. Bu üç sahabe, şahsi ihmalkarlıkları sebebiyle seferden geri kalmış ancak daha sonra büyük bir pişmanlık duyarak tevbe etmişlerdi. Nihayet Yüce Allah, 50 gün sonra tevbelerini kabul edip onları affetti.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan bu üç sahabeden biri değildir?

A) Esad bin Zürare
B) Kab Bin Malik
C) Mürare Bin Rebi
D) Hilâl Bin Ümeyye 

 

68. Peygamberimiz(sav ) sahabelere hicret emrini vermiş kendisi ise Mekke'de kalmıştı. O da hicret etmek için Rabbinden izin bekliyordu. Nihayet Allah izin verince o da yola koyuldu. Yalnız müşriklerin emanetleri ondaydı ve bunları mutlaka sahiplerine ulaştırmalıydı. Bunun için Hz. Ali'yi yerine bırakıp emanetleri dağıttıktan sonra kendisine yetişmesini emretti. Böylelikle en seçkin insan olduğunu tekrardan göstermiş oldu.

Yukarıda verilen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Müslümanlar her zaman müşriklere
     karşı uyanık olmalıdır.
B) Müslümanlar her yerde ve her zaman
     sözünü yerine getirip güvenilir
     olmalıdır.
C) Müslüman, insanların elinden ve
     dilinden emin olduğu kimsedir.
D) Müslüman kendisine verilen emanete
      sahip çıkmalıdır.

 

69. ''Hüzün Yılı''nda Peygamber Efendimiz(sav) hangi yakınlarını kaybetmiştir?

A) Hz.Hatice - Hz.Hamza
B) Ebu Talib - Hz.Hamza
C) Hz.Hatice - Ebu Talib
D) Hz.Hamza - Hz. Abbas


70. Yarışma kitabımızın kapağında da bulunan, Ahzap suresinin 6. ayetinde Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi geçmektedir?

A) “Allah'ın Rasulü'nde sizin için güzel
      örnekler vardır.”
B) “Muhammed ancak bir beşerdir. O'ndan
       evvel de peygamberler geldi.”
C) “Peygamber mü'minlere kendi
      canlarından daha yakındır.”
D) “Sizin sıkıntıya düşmeniz O'na
       (peygambere) pek ağır gelir.”

 

71. Peygamber Efendimiz (sav) Hicri takvime göre ne zaman doğmuştur?

A) Rebiülevvel ayının 12'sinde
     Pazartesi günü
B) Ramazan ayının 27. gecesi
     Pazartesi günü
C) Recep ayının 12'sinde Cuma günü
D) Muharrem ayının 27. gecesi Cuma günü

 

72.

I-Beni Kaynuka
II-Beni Kureyza
III-Beni Mustalik

Yukarıdakilerden hangisi Medine'de bulunan Yahudi kabilelerindendir?

A) Yalnız I                   B) I ve II 
C) II ve III                    D) I, II ve III  

 

73. Peygamberimiz (sav), hicreti esnasında birçok önlem almış, en küçük detayı bile düşünüp üzerine düşen görevi yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmişti.

Peygamberimiz (sav) bu hareketi ile bizlere örnek olmuştur. Bir işe başlayacağımız vakit üstümüze düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmamız gerektiğini öğretmiştir.

Bu bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz 'in (sav) hicret esnasında aldığı önlemlerle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Hıristiyan olmasına rağmen güvenilir
     olduğu için Süraka b. Malik'i kılavuz          
     olarak seçmesi
B) Hz. Ebubekir'in oğlu Abdullah'ın düzenli
     olarak onlara bilgi getirmesi
C) Hz. Ebubekir'in azatlı kölesi Amir bin
     Fuheyre'nin, Esma ve Abdullah'ın ayak
     izini silmek için koyunları orada
     otlatması
D) Peygamberimizin(sav), kendi yerine Hz.
     Ali'yi yatırması

 

74. I- Yahudi tehlikesi kesin olarak ortadan

    kaldırıldı.
II- Medine'deki Yahudi kabileleri bu
    durumdan çok rahatsız oldu.
III-İslam'ın gücü ve kuvveti bütün kabileler
    tarafından anlaşıldı.

Yukarıdaki durumların hangisi Hayber'in Fethi'nin sonuçlarındandır?

A) Yalnız I   
B) I ve II  
C) I ve III  
D) I, II ve III

 

75.
I-Yalancıdırlar  
II-Gösterişi severler
III-Sözleri çok süslüdür
IV-Namaz kılmada tembellik ve gevşeklik
    gösterirler
V-İnanmadıklarını açıktan söylerler

Yukarıdakilerden hangileri münafıkların özelliklerindendir?

A) I, II, IV  
B) II, III, IV, V 
C) I, II, III, IV 
D) I, II, III, IV, V  76.

 

76. I-  İslam'da yapılan ilk mescit Kuba
    Mescidi'dir.
II- Mekkeli müşriklerle yapılan ilk büyük
    savaş Bedir Savaşı'dır.
III-İlk Cuma namazı Ayneyn Tepesi'nde
    kılınmıştır.
IV-Peygamberimizin devesi “Kasva”
     Medine'de Ebu Eyyub el-Ensari'nin
     evinin yakınında bir yere çökmüştür.
V- Mekke'den sırf Allah rızası için hicret
     eden sahabelere “Muhacir” , onları
     karşılayan ve her şeylerini paylaşan
     Medineli Müslümanlara ise “Ensar”
     denilir.

Yukarıdaki bilgilerden doğru olanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) I, II, IV, V                  
B) I, II, III, IV                
C) II, III, IV, V                           
D) I, III, IV, V 

 

77. Aşağıdaki kavram ve tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Rahip: Hıristiyan din adamı
B) Boykot: Her türlü ilişkiyi kesme
C) Vahiy: Allah tarafından peygamberlere
     iletilen sözler
D) Hılfu'l-Fudul: İslam'ın ilk tebliğ edildiği
     mekan


78. Peygamber Efendimiz (sav) 12 yaşında amcası Ebu Talip ile Şam'a ticaret yolculuğu yapmıştır. Yolda ………… denilen yere geldiklerinde rahip ………… Ebu Talip'le konuşarak hemen O'nu Mekke'ye geri götürmesini söylemiştir.

Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Medine - Natura
B) Bağdat - Bahira
C) Busra - Bahira
D) Şam - Nastura

 

79.
I- Hılfu'l-Fudul cemiyetine katılması
II- Boykot Yılı
III- Hz. Hatice ile evlenmesi
IV- İlk vahiy

Peygamberimizin yaşadığı yukarıdaki olayların oluş zamanına göre sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) I, III, IV, II
B) I, II, IV, III
C) I, III, II, IV
D) III, I, IV, II  

 

80. Hicretten sonra Yahudiler Peygamberimiz'i (sav) ziyaret edip peygamberlikle ilgili sorular soruyorlardı. Yalnız bunlardan iman edenlerin sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdı.  Peygamberimiz'e(sav) iman edenlerden biri de Yahudilerin meşhur alimlerindendi. Bu adam Peygamberimiz'i (sav) ziyaret edince Tevrat'ta yazılı olan tüm özelliklerini O'nda gördü ve “Bu yüz, yalancı yüzü olamaz.” deyip çok güzel bir Müslüman oldu.

Yukarıda özellikleri anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkrime bin Ebu Cehil
B) Abdullah bin Revaha
C) Abdullah bin Selam
D) Amr bin As

(Doğruhaber)